Projekty

„Modernizacja ogólnodostępnego boiska do piłki nożnej w miejscowości Niedzica”

Gmina Łapsze Niżne otrzymała dofinansowanie ze środków Funduszu Kultury Fizycznej Zadania Inwestycyjnego w Ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2023 w wysokości 1 493 661,18 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja ogólnodostępnego boiska do piłki nożnej w miejscowości Niedzica”.


"RAZEM PRZECIWKO SKUTKOM ZMIAN KLIMATU NA POGRANICZU POLSKO-SŁOWACKIM. Zarządzanie kryzysowe w teorii i w praktyce"

Od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2025 r. Gmina Łapsze Niżne we współpracy z 8 partnerami z Polski i ze Słowacji: Związkiem Euroregion „Tatry”,  Obec Štrba, Gminą Rabka-Zdrój, Gminą Dobczyce, Gminą Lipnica Wielka, Gminą Nowy Targ, Mesto Spišská Stará Ves, Mesto Trstená realizuje transgraniczny projekt pt. RAZEM PRZECIWKO SKUTKOM ZMIAN KLIMATU NA POGRANICZU POLSKO-SŁOWACKIM. Zarządzanie kryzysowe w teorii i w praktyce. Projekt otrzymał dofinansowanie z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg Polska-Słowacja 2021-2027, priorytet 1: Przyjazne naturze i bezpieczne Pogranicze, działanie: Wspieranie przystosowania się do zmiany klimatu i zapobiegania ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami, odporności, z uwzględnieniem podejścia ekosystemowego.


„Małopolskie OSP 2024"

Gmina Łapsze Niżne złożyła wniosek w ramach konkursu „Małopolskie OSP 2024” w sprawie pozyskania pomocy finansowej dla gmin z przeznaczeniem dla jednostek ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Województwa Małopolskiego.


Gmina Łapsze Niżne uzyskała dofinansowanie na realizację zadania pn.: „Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej w Trybszu".

Dofinansowanie w wysokości 90%, otrzymano w ramach 4 Osi priorytetowej Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, poddziałanie 4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – SPR, Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020 (RPO WM).

Celem projektu jest zmniejszenie zapotrzebowania na energię użytkową, końcową, pierwotną z czym wiąże się zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych oraz ograniczenie emisji CO2.


„Dotacja z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości"

Gmina Łapsze Niżne otrzymała środki w wysokości 5 500,00 zł na realizację  zadania pn. "Przeciwdziałanie przyczynom przestępczości - spotkania informacyjne z mieszkańcami Gminy Łapsze Niżne".W ramach otrzymanej podpisano umowę na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Przeciwdziałania przyczynom przestępczości dla jednostek sektora finansów publicznych na 2023 r.

Przyznane Środki zostaną przeznaczone na zakup sprzętu dla KGW w Łapszance, którezapewni zaplecze gastronomiczne podczas jednego ze spotkań oraz opłacenie terapeuty ds. uzależnień, który będzie obecny podczas organizowanych wydarzeń dla mieszkańców Gminy Łapsze Niżne.- Zadanie sfinansowane ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego Dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Przekazanie sprzętu dla KGW w Łapszance

Zaproszenie na spotkania informacyjne z mieszkańcami Gminy Łapsze Niżne

Spotkania z mieszkańcami Gminy Łapsze Niżne - relacja


„Małopolska Wieś 2023”

Gmina Łapsze Niżne otrzymała środki w wysokości 60 000,00 zł na realizację  zadań własnych gminy na terenie sołectwa Frydman .W ramach otrzymanej dotacji zrealizowane zostanie zadanie pn. „Zagospodarowanie placu w centrum miejscowości Frydman” - Zadanie sfiinansowane ze środków finansowych Województwa Małopolskiego w ramach konkursu pn.„Małopolska Wieś 2023".

Fydman jedną z najpiękniejszych wsi Małopolski

Wręczenie dyplomów laureatom konkursu Małopolska Wieś 2023

Zakończono zadanie pn. "Zagospodarowanie placu w centrum miejscowości Frydman"


Program "Poznaj Polskę"

W czwartej edycji programu „Poznaj Polskę”, dofinansowanie otrzymały szkoły z terenu Gminy Łapsze Niżne, które nie skorzystały z programu w poprzednich edycjach. Przyznawane przez Ministra w formie dotacji celowej środki finansowe, przeznaczane są na dofinansowanie wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi


„Małopolska Tarcza Humanitarna. Fundusze Europejskie dla Ukrainy –Pakiet Edukacyjny”

Projekt jest dofinansowany w ramach 15 Osi Priorytetowej – REACT- EU (EFS) dla sprostania wyzwaniom migracyjnym, Działanie 15.2 REACT-EU dla sprostania wyzwaniom migracyjnym – pakiet edukacyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.


„Małopolska Wieś 2022”

Gmina Łapsze Niżne otrzymała środki w wysokości 10 000,00 zł na realizację  zadań własnych gminy na terenie sołectwa Łapszanka .W ramach otrzymanej dotacji zrealizowane zostało zadanie pn. „Doposażenie kuchni w budynku Remizy OSP w Łapszance” - Zadanie współfinansowane ze środków finansowych Województwa Małopolskiego w ramach konkursu pn.„Małopolska Wieś 2022"


Cyfrowa Gmina

W dniu 14.04.2022r. została podpisana umowa o powierzenie grantu o numerze 5130/3/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00. Maksymalna wartość grantu dla gminy: 280 650,00 zł.


„Małopolskie OSP 2022"

Gmina Łapsze Niżne złożyła wniosek w ramach konkursu „Małopolskie OSP 2022” w sprawie pozyskania pomocy finansowej dla gmin z przeznaczeniem dla jednostek ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa małopolskiego.


Realizacja programu - Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Gmina Łapsze Niżne pozyskała grant w wysokości 31 912,70 zł na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż”


Gmina Łapsze Niżne informuje, iż rozpoczęła realizację inwestycji pn.: „Dostawa tylnej frezy z przystawkami do tworzenia śladu do narciarstwa biegowego wraz z niezbędnym osprzętem oraz zakup sprzętu rekreacyjnego” w ramach dofinansowania ze Środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

W dniu 09 listopada 2021r., została podpisana umowa z Wykonawcą dostawy tj.: TRACKTECH Tracktech Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Ks. A. Siudy 11, 34-436 Maniowy, na realizację zadania w ramach w/w programu.


Program „Labolatoria Przyszłości”

W ramach realizacji programu „Laboratoria przyszłości” Gmina Łapsze Niżne  złożyła wnioski na wszystkie prowadzone przez gminę szkoły na ogólną kwotę 330 000 zł.

 


Program "Poznaj Polskę"

Gmina Łapsze Niżne otrzymała dofinansowanie do realizacji wycieczek szkolnych związanych  z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra Edukacji i Nauki w wysokości 12 672 zł.

Całkowita wartość projektu wynosi 15 840 zł   w tym wkład własny 3 168 zł.

 


„Małopolska Wieś 2021”

Gmina Łapsze Niżne otrzymała środki w wysokości 20 000,00 zł na realizację  zadań własnych gminy na terenie sołectwa Kacwin.W ramach otrzymanej dotacji zrealizowane zostanie zadanie pn. „Wykonanie i montaż tablic informacyjnych przy kapliczkach przydrożnych oraz zakup wyposażenia do Remizy OSP w miejscowości Kacwin” - Zadanie współfinansowane ze środków finansowych Województwa Małopolskiego w ramach konkursu pn.„Małopolska Wieś 2021


Gmina Łapsze Niżne  otrzaymała dofinansowanie z budżetu państwa za pośrednictwem Wojewody Małopolskiego w ramach realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” w wysokości 14 tys. zł.

Całkowita wartość zadania wyniosła 17,5 tysiąca złotych. Dotacja Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach programu Aktywna Tablica realizowanego przez Małopolsku Urząd Wojewódzki wyniesie 80% kosztów zadania. Pozostałe  3,5 tysiaca zł dołoży Gmina Łapsze Niżne z własnego budżetu jako 20% wkładu własnego


Gmina Łapsze Niżne rozpoczęła realizację inwestycji  w ramach dofinansowania ze Środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Zakończono realizację inwestycji w ramach dofinansowania ze Środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.


Gmina Łapsze Niżne otrzymała od Województwa Małopolskiego dofinansowanie do projektu pn. „ODKRYWAM MAŁOPOLSKĘ” w ramach programu wsparcia turystyki szkolnej  w 2021 r. w wysokości 20 000,00 zł.
 


Gmina Łapsze Niżne rozpoczęła realizację inwestycji  w ramach dofinansowania ze Środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

W dniu 21 maja 2021r., została podpisana umowa z Wykonawcą robót tj.: Firmą Budowlaną „Mrugała” Piotr Mrugała z siedzibą w Zaskalu, os. Za Torem 3, 34-424 Szaflary, na realizację dwóch zadań w ramach w/w programu.


”Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin:  Nowy Targ, Miasta Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia”

Przedmiotem projektu jest montaż odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych na terenie powiatu chrzanowskiego, brzeskiego oraz nowotarskiego. Projekt jest realizowany w Partnerstwie 10 Gmin: Nowy Targ, Miasta Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia. W ramach projektu zainstalowane zostaną kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne, powietrzne pompy ciepła do c.w.u. oraz ekologiczne kotły na biomasę. Łączna moc zainstalowana z odnawialnych źródeł energii osiągnięta w wyniku realizacji projektu wynosi: 15,98 MW.

“Projekt został współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM), Oś Priorytetowa 4 Regionalna polityka energetyczna Działanie 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, Poddziałanie 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych.”

 


Wsparcie finansowe gmin z przeznaczeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa małopolskiego na zakup samochodów w 2020 r.”

Gmina Łapsze Niżne pozyskała środki na zakup samochodu ratowniczo-gasniczego średniego dla OSP Łapsze Wyżne w ramach programu: „Wsparcie finansowe gmin z przeznaczeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa małopolskiego na zakup samochodów w 2020 r.”  Czytej dalej...

„Projekt współfinansowany ze środków Województwa Małopolskiego”


„Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa - MIRS”

Gmina Łapsze Niżne otrzymała dofinansowanie na operację pn.: „Modernizacja infrastruktury rekreacyjno-sportowej”


 „Zdalna Szkoła +” w Gminie Łapsze Niżne

Gmina Łapsze Niżne po raz drugi uzyskała dofinansowanie na wsparcie nauki zdalnej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, tym razem w ramach projektu grantowego „Zdalna Szkoła +". Podobnie jak w pierwszym etapie wspierania nauki zdalnej dofinansowanie wynosi 100% i nie ma udziału wkładu  własnego. Celem projektu jest wsparcie realizacji podstawy programowej w formie nauki zdalnej poprzez zapewnienie dostępu do sprzętu dla najbardziej potrzebujących uczniów, w tym uczniów z rodzin 3+. Czytej dalej...


Projekt "Zdalna szkoła" 

Gmina Łapsze Niżne zakupiła 35 laptopów wraz z oprogramowaniem, niezbędnych do realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość przez uczniów lub nauczycieli. Środki pochodzą z Programu Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, z Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” w ramach realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła- wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego. Pozyskany grant:  70 000,00zł.


Nowotarski Orange Światłowód w naszej gminie

Na obszarze gminy Łapsze Niżne projekt obejmie swym zasięgiem 1151 gospodarstw domowych w miejscowościach: KACWIN, ŁAPSZANKA, ŁAPSZE NIŻNE, ŁAPSZE WYŻNE, NIEDZICA, NIEDZICA ZAMEK, TRYBSZ oraz 11 szkół w miejscowościach: FRYDMAN, KACWIN, ŁAPSZANKA, ŁAPSZE NIŻNE, ŁAPSZE WYŻNE, NIEDZICA, TRYBSZ


e-Xtra Kompetentni

Gmina Łapsze NIżne przystąpiła do współpracy w ramach projektu FRDL Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji pn. "e-Xtra Kompetentni - Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców wojweództwa małopolskiego i świętokrzyskiego.


 "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie gminy Łapsze Niżne poprzez urządzenie miejsc spotkań i rekreacji dla mieszkańców i turystów"

Operacja ma na celu poprawę jakości życia mieszkańców oraz wzrost atrakcyjności turystycznej w siedmiu miejscowościach gminy Łapsze Niżne, poprzez urządzenie ogólnodostępnych miejsc spotkań i rekreacji dla mieszkańców i turystów


„Małopolski e-Senior”

Celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych oraz poprawa umiejętności korzystania z komputera i Internetu.


„Obniżenie niskiej emisji w Gminie Łapsze Niżne poprzez wymianę źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa i paliwa gazowe)"

Gmina Łapsze Niżne rozpoczęła realizację projektu pn. „Obniżenie niskiej emisji w Gminie Łapsze Niżne poprzez wymianę źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa i paliwa gazowe) z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.


„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Łapsze Niżne

Projekt pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Łapsze Niżne zakwalifikował się do dofinansowania w ramach Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020


„Budowa ścieżki rowerowej dookoła Jeziora Czorsztyńskiego"

Gmina Łapsze Niżne, otrzymała ponad 6,5 miliona złotych unijnej dotacji na dwa projekty planowane do realizacji wokół zbiornika czorsztyńskiego.


Pienińskie Domy Dziennego Pobytu

Przedsięwzięcie jest efektem współpracy Krajowego  Instytutu Gospodarki Senioralnej  z władzami samorządowymi w gminach Czorsztyn, Łapsze Niżne i Szczawnica. KIGS uruchamia trzy placówki w Pieninach, dzięki środkom unijnym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 powstaną nowe dzienne domy dla osób starszych. Wartość projektu wynosi ponad 6 mln zł, a dofinansowanie: 5,6 mln zł.


"Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej  w Gminie Łapsze Niżne”

W ramach projektu  pn. „Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Gminie Łapsze Niżne” powstały siłownie zewnętrzne w każdej miejscowości naszej gminy.


Dotacja z Funduszu Sprawiedliwości dla jednostek OSP z Gminy Łapsze Niżne

Ministerstwo Sprawiedliwość udzieliło dotacji Gminie Łapsze Niżne na zadanie mające  na celu zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP.


Aktywna tablica

W ramach „Aktywnej Tablicy” szkoły podstawowe  z Frydmana, Łapsz Wyżnych, Trybsza i Kacwina zostaną wyposażone w tablice interaktywne, projektory, głośniki oraz interaktywne monitory dotykowe.


Historyczno - Kulturowo - Przygodowy SZLAK WOKÓŁ TATR

Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr to wspólny polsko-słowacki markowy produkt turystyczny Euroregionu „Tatry” będący efektem zainicjowanej przez Euroregion „Tatry” w 2004 roku wieloletniej współpracy polskich i słowackich samorządów przygranicznych.


"Człowiek w kulturze i przyrodzie polsko-słowackiego Spisza"

Partnerem Wiodącym jest Gmina Łapsze Niżne, Partnerem mikroprojektu jest Spišská Stará Ves.


"Kapliczki Małopolski"

Konkurs dla jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa małopolskiego, podejmujących prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkowych kapliczkach położonych na obszarze województwa małopolskiego.


„Rozbudowa budynku przedszkola na cele żłobka w miejscowości Niedzica”

Projekt zrealizowany został dzięki dotacji celowej w wysokości 600 000 zł w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH”- edycja 2016


"Budowa 2 boisk wielofunkcyjnych w miejscowości Łapsze Niżne i Frydman"

Gmina Łapsze Niżne zrealizowała projekt pn „Budowa 2 boisk wielofunkcyjnych w miejscowości Łapsze Niżne i Frydman” Inwestycja dofinansowana przez Ministra Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF) w ramach Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej.


Program Limba

W ramach programu „LIMBA”, gmina Łapsze Niżne otrzymała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie dotację w wysokości 88 132,00 zł na modernizację budynku remizy OSP w miejscowości Niedzica – Zamek.


MECENAT MAŁOPOLSKI

Realizacja projektów przez organizacje samorządowe


"Budowa instalacji prosumenckich- fotowoltaicznych" w Gminie Łapsze Niżne"

Gmina Łapsze Niżne otrzymała dofinansowanie w zakresie budowy "mikroinstalacji prosumenckich" w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej".


BEZPIECZNA MAŁOPOLSKA – SAMOCHODY STRAŻACKIE

Wsparcie nie byłoby możliwe, gdyby nie środki unijne. Projekt „Bezpieczna Małopolska – samochody strażackie” został dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego kwotą ponad 11 mln zł.


"Małopolskie Remizy"

W ramach programu „Małopolskie Remizy” gmina Łapsze Niżne otrzymała dotację na modernizację remiz.


„Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce II”

Gimnazjum z Łapsz  Niżnych i Frydmana przystąpiło do projektu  w zakresie budowy systemu orientacji zawodowej dla gimnazjalistów w ramach projektu „Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce II”, który będzie realizowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020


Eksperci programowania w podregionie nowotarskim

Gmina Łapsze Niżne w 2016 r. otrzymała zaproszenie do projektu, którego liderem ( wnioskodawcą) jest Wyższa Szkoła Humanitas (WSH) z Sosnowca. Szkoła współpracując  z gminami  należącymi do danego NUTS złożyła wniosek w ramach Programu Operacyjny Polska Cyfrowa, działania 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej. Cel programu to zwiększenie kompetencji w zakresie nauczania programowania przez nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz umiejętności podstaw programowania uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej. W projekcie grupą docelową są nauczyciele  edukacji wczesnoszkolnej oraz uczniowie klas 1-3 publicznych szkół podstawowych. Gmina nie ponosi wkładu finansowego w tym projekcie.


"Już Pływam"

Gmina Łapsze Niżne realizowała  projekt "Już pływam", w ramach zadania pn. „Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży" dofinansowanego  ze środków Województwa Małopolskiego w edycji 2015, 2016r.


Program Life

Gmina Łapsze Niżne w programie LIFE


Fundusze Szwajcarskie

Gmina Łapsze Niżne realizowała  od  2015r.  projekt pn. „Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego” w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.


Doposażenie bazy dydaktycznej ZPO w Niedzicy

Gmina Łapsze Niżne otrzymała dofinansowanie z środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013.


Zabezpieczenie koniecznych usług dla mieszkańców Gminy Łapsze Niżne poprzez zakup ciągnika   oraz wozu ascenizacyjnego

Inwestycja jest współfinansowana w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.  Gmina zakupiła ciągnik oraz wóz asenizacyjny, uruchomiła usługę odbioru nieczystości ciekłych. W obecnej chwili z usługi korzystają  wyłącznie gospodarstwa domowe  z terenu gminy. Zadanie realizowane jest przez gminną jednostkę Zespół Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Łapsze Niżne.


Likwidacja barszczu Sosnowskiego na terenie gminy Łapsze Niżne

Gmina Łapsze Niżne realizuje zadanie dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, którego celem jest likwidacja Barszczu Sosnowskiego  na terenie gminy. Działania obejmą inwentaryzację skupisk barszczu Sosnowskiego oraz ich monitoring. Potem rośliny zostaną zniszczone przy użyciu środków chemicznych i w końcu – całkowite wyeliminowane ze środowiska.


Rozwój bazy Sportowej na pograniczu Polsko-Słowackiem

Projekt polegał na budowie budynku socjalnego wraz towarzyszącą infrastrukturą przy boisku sportowym w Kacwinie . Dzięki budowie budynku socjalnego poprawiła się infrastruktura sportowa na pograniczu. Projekt przyczyni się do zacieśnienia współpracy transgranicznej grup docelowych oraz organizacji realizujących projekt. Zdobyte doświadczenia oraz nawiązane partnerstwa pomogą zdobyć wzajemne zaufanie dając podstawę dalszej kooperacji w układzie transgranicznym. Projekt jest uzupełnieniem i kontynuacją wcześniej podejmowanych inicjatyw partnerskich, dofinansowanych z programów wspólnotowych jest dowodem owocnej współpracy dobrosąsiedzkiej po obu stronach granicy polsko – słowackiej. Projekt „Rozwój bazy sportowej na pograniczu polsko-słowackim” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu „Tatry” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013


Transgraniczna promocja tras turystycznych Podhala I Spisza

Mikroprojekt z Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja w ramach projektu "Łączy nas natura i kultura".

 


                           

„Małopolska Wieś 2023”

Gmina Łapsze Niżne otrzymała środki w wysokości 60 000,00 zł na realizację  zadań własnych gminy na terenie sołectwa Frydman .W ramach otrzymanej dotacji zrealizowane zostało zadanie pn. „Zagospodarowanie placu w centrum miejscowości Frydman” - Zadanie współfinansowane ze środków finansowych Województwa Małopolskiego w ramach konkursu pn.„Małopolska Wieś 2023"


 

 

Program "Poznaj Polskę"

W czwartej edycji programu „Poznaj Polskę”, dofinansowanie otrzymały szkoły z terenu Gminy Łapsze Niżne, które nie skorzystały z programu w poprzednich edycjach. Przyznawane przez Ministra w formie dotacji celowej środki finansowe, przeznaczane są na dofinansowanie wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi