"Człowiek w kulturze i przyrodzie polsko-słowackiego Spisza"

Gmina Łapsze Niżne zakończyła realizację mikroprojektu pn.:

„Człowiek w kulturze i przyrodzie polsko-słowackiego Spisza”

Partnerem Wiodącym była Gmina Łapsze Niżne  , natomiast Partnerem mikroprojektu była Spišská Stará Ves
Adresy stron partnerów:

        https://www.lapszenizne.pl/                         http://www.spisskastaraves.sk/

   

Projekt miał za zadanie ochronę dziedzictwa duchowego, spuścizny przodków, które należy pielęgnować i promować.

Wydana publikacja pozwoli na poznanie i ochronę tożsamości ludowej kultury obszaru pogranicza, a także na akceptację i zrozumienie dla dawnych zwyczajów i tradycji.

Uzupełnieniem ochrony dziedzictwa duchowego regionu była ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego.

Cel ogólny mikroprojektu:

Prezentacja przez partnerów wartości i tradycji kulturowych oraz możliwości turystycznych w regionie poprzez wspólne opracowanie, wdrożenie zadań mikroprojektu, który ma na celu dotarcie do coraz większej liczby odwiedzających i mieszkańców.

Cele szczegółowe mikroprojektu:

 • Upowszechnienie, wskazanie lokalizacji wśród mieszkańców i turystów miejsc nieznanych, a bezcennych pod względem kulturowym i przyrodniczym.
 • Wzrost atrakcyjności i konkurencyjności obszaru pogranicza.
 • Nawiązywanie i wzmocnienie bezpośrednich kontaktów pomiędzy polską i słowacką społecznością na terenach przygranicznych, tworzenie bazy dla kolejnych projektów w przyszłości.

DZIAŁANIA PARTNERA WIODĄCEGO:

 • Wykonanie plakatu promującego mikroprojekt oraz tablicy pamiątkowej
 • Zorganizowanie konferencji na rozpoczęcie mikroprojektu
 • Realizacja Zamówienia pn.: „Opracowanie merytoryczne i graficzne tablic informacyjnych i panoramicznych”
 • Realizacja Zamówienia pn.: „Wykonanie parkingu – miejsca postojowego do 5 stanowisk”
 • Realizacja Zamówienia pn.: „Budowa platformy widokowej oraz wykonanie i montaż obiektów małej architektury”
 • Realizacja Zamówienia pn.: „Dostawa panoramicznej lunety widokowej w ilości 2 sztuk”
 • Spotkania z Partnerem Wiodącym oraz czynny udział przy realizacji zadania

DZIAŁANIA PARTNERA MIKROPROJEKTU

 • Udział w konferencji otwarcia
 • Opracowanie i realizacja zamówienia publicznego, celem wyboru wydawcy publikacji
 • Podpisanie umowy z wybranym oferentem
 • Spotkanie robocze z wydawcą publikacji
 • Spotkanie robocze z partnerem projektu, wykonawcą wydawcy, liderami zespołów folklorystycznych i grupami na temat koncepcji nowo przygotowanej publikacji
 • Przygotowywanie dokumentów do zamówienia publicznego na nośnik CD
 • Nagrywanie płyty CD
 • Współpraca przy zbieraniu zdjęć do publikacji

REZULTATY MIKROPROJEKTU

W ramach mikroprojektu w każdej z 10 miejscowości tj.: Trybsz, Kacwin, Łapsze Niżne, Łapsze Wyżne, Łapszanka, Frydman, Falsztyn, Niedzica, Niedzica Zamek, Spisska Stara Wieś, zamontowano po jednej tablicy panoramicznej, ławce oraz koszu. W miejscach widokowych w miejscowościach Łapszanka oraz Łapsze Wyżne zamontowano lunety widokowe. Na górze Żor, wybudowana została platforma widokowa, a w miejscowości Falsztyn wybudowano miejsca postojowe do 5 stanowisk.

OKRES REALIZACJI

Od 01.04.2017 r. do 31.03.2018 r.

Podpisanie umowy o dofinansowanie mikroprojektu miało miejsce w dniu: 20 kwietnia 2017r.

WARTOŚĆ MIKROPROJEKTU:

Całkowite koszty kwalifikowalne: 73 720,05 EUR

Dofinansowanie dla mikroprojektu nie więcej niż: 62 662,03 EUR (nie więcej niż 85% całkowitych kosztów kwalifikowalnych)

Mikroprojekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu „Tatry” w ramach Programu Interreg V-A Polska - Słowacja 2014 – 2020.

 

AKTUALNOŚCI


Gmina Łapsze Niżne jako Partner Wiodący oraz Spišská Stará Ves jako Partner mikroprojektu zakończyły realizację zadania pn.:„Człowiek w kulturze i przyrodzie"

Zakończenie projektu 26.03.2018

GORALINGA - Putovanie krajinou na brehoch Dunajca Znalezione obrazy dla zapytania pdf ikona


Podsumowanie realizowanych zadań na dzień 25.08.2017r

Podsumowanie projektu 25.08.2017


W dniu 12 czerwca 2017r. odbyła się konferencja promująca mikroprojekt pn. : „Człowiek w kulturze i przyrodzie polsko-słowackiego Spisza „ Mikroprojekt został współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Interreg V-A Polska - Słowacja 2014 – 2020. Szczegółowe informacje o mikroprojekcie przedstawia załączona prezentacja.

Prezentacja   „Człowiek w kulturze i przyrodzie polsko-słowackiego Spisza„