Gospodarka odpadami

Harmonogram oraz nowe stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Łapsze Niżne na rok 2020


Nowe stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Łapsze Niżne


UWAGA! Zmiana cen i sposobu naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od przedsiębiorców


Akty prawne związane z gospodarką komunalną

Znajdziesz tutaj informacje dotyczące aktów prawnych takich jak uchwały rady gminy i zarządzenia wójta gminy dotyczące gospodarki komunalnej. Aktualne uchwały i zarządzenia dotyczą min. odbioru odpadów i nieczystości ciekłych, stawek opłat za odbiór ścieków, opłat za zaopatrzenie w wodę. Akty prawne zostały podzielone latami i znajdują się akty podjęte w danym roku.

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami

Znajdziesz tutaj aktualny wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz informacje jak uzupełnić deklarację. Wzory deklaracji dla mieszkańca oraz prowadzących działalność.

Dodatkowe usługi odbioru odpadów

Rada Gminy Łapsze Niżne podjęła uchwałę w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Harmonogram odbioru odpadów

W tym dziale znajdziesz aktualny harmonogram odbioru odpadów na terenie Gminy Łapsze Niżne. Harmonogramy są uaktualniane co roku. Harmonogram jest publikowany w wersji pliku PDF. Harmonogramy podzielone są na harmonogram dla mieszańców oraz dla podmiotów gospodarczych.

Kontakt z Zespół Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Łapsze Niżne (ZGKM)

Potrzebujesz innych informacji - skontaktuj się z nami, a na pewno uzyskasz odpowiedź.

Poziomy recyklingu osiągnięte przez gminę

Informacja o osiągniętych przez gminę wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

Procedury urzędowe - jak załatwić sprawę związaną z gospodarką komunalną

Znajdziesz w tym dziale część usług świadczonych przez Zespół Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Łapsze Niżne, stanowią one opisy usług aby Klient mógł łatwo i szybko załatwić swoje sprawy. W najbliższym czasie pojawią się kolejne usługi - tak zwiane karty usług.

Pytania i odpowiedzi – FAQ

W związku licznymi pytaniami i wątpliwościami Mieszkańców gminy dotyczącymi nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi jak również jego odpłatnością, przygotowaliśmy specjalny dział z najczęściej pojawiającymi się pytaniami i odpowiedziami.

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Z dniem 1 stycznia 2012 r. weszły w życie zmiany do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w ramach których przedsiębiorca zamierzający na terenie gminy prowadzić działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, jest zobowiązany do uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej, prowadzonego przez Wójta Gminy.

Reklamacja uszkodzonych pojemników na zmieszane odpady komunalne

Istnieje możliwość złożenia reklamacji uszkodzonych pojemników.

Segregacja odpadów

Szukasz informacji jak prawidłowo segregować odpady w naszej gminie?

Termin opłaty za odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych

Przypominamy, o terminach płatności opłaty z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. Osoby, które nie dokonały wpłaty proszone są o niezwłoczne uregulowanie zaległości. 

Zadaj pytanie

Masz wątpliwości pytania? Pomożemy Ci je rozwiać. Napisz, zadzwoń lub odwiedź nas!

Zapobieganie powstawaniu odpadów

Drobne zmiany naszego zachowania mogą sprawić, że śmieci będzie dużo mniej a wówczas zaoszczędzimy pieniądze oraz przede wszystkim zadbamy o środowisko. Co zatem możemy zrobić?

Zmiana w gospodarowaniu odpadami

Przedsiębiorcy, podmioty prowadzące działalność gospodarczą, agroturystyczną oraz zarządcy obiektów użyteczności publicznej wytwarzający odpady komunalne z dniem 1 stycznia 2016 roku zostają objęci gminnym systemem gospodarowania odpadami.