Informacja o osiągniętych przez Gminę Łapsze Niżne poziomach recyklingu

INFORMACJA O OSIĄGNIĘTYCH PRZEZ GMINĘ ŁAPSZE NIŻNE POZIOMACH RECYKLINGU, PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA I ODZYSKU INNYMI METODAMI ORAZ OGRANICZENIA MASY ODPADÓW KOMUNALNYCH ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI PRZEKAZANYCH DO SKŁADOWANIA

 

Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. – tekst jednolity, poz. 888 ze zm.), Wójt Gminy Łapsze Niżne informuje o osiągniętych przez Gminę, oraz podmioty odbierające odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości, w danym roku kalendarzowym, wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami, oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

 

Rok

 

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła

 

Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych

Osiągnięty

Wymagany

Co najmniej

Osiągnięty

Wymagany

Nie więcej

Osiągnięty

Wymagany

Min.

 

2020

 

 

56 %

 

50 %

 

0 %

 

35 %

88,32 %

70 %

 

2019

 

 

42 %

 

40 %

 

0 %

 

40 %

78 %

60 %

 

2018

 

 

41 %

 

30 %

 

0 %

 

40 %

90 %

50 %

 

2017

 

 

38,96 %

 

20 %

 

 0 %

 

45 %

96,07 %

45 %

 

2016

 

 

29,5 %

 

18 %

 

0 %

 

45 %

0 %

42 %

 

2015

 

 

34 %

 

16 %

 

0 %

 

 50 %

100%

40 %

 

2014

 

 

33,43 %

 

14 %

 

16,8 %

 

 50 %

100 %

38 %

 

2013

 

 

24,13 %

 

12 %

 

16,6 %

 

50 %

100 %

36 %

 

2012

 

19,5 %

 

10 %

 

59,5 %

 

 

75 %

Brak

Kodu odebranych odpadów

30%