Ochrona Danych Osobowych

Dane osobowe przetwarzane w Urzędzie Gminy w Łapszach Niżnych są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z 4 maja 2016) informujemy:

 1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych w Urzędzie Gminy w Łapszach Niżnych jest Wójt Gminy Łapsze Niżne, adres: ul. Jana Pawła II 20; 34-442 Łapsze Niżne, tel: 18 265 93 10, e mail. gmina@lapszenizne.pl;
 2. Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w Urzędzie Gminy w Łapszach Niżnych sprawuje Inspektor Ochrony Danych (IOD). Kontakt do Inspektora Ochrony Danych (IOD) , e-mail. iod@iods.pl
 3. Każdorazowo podczas przekazywania danych osobowych do Urzędu (np. przy składaniu wniosku) zostaną Państwo poinformowani o celu, podstawie prawnej i okresie przetwarzania danych osobowych;
 4. Dostęp do Pani/Pana danych osobowych wewnątrz struktury organizacyjnej Urzędu Gminy w Łapszach Niżnych będą mieli wyłącznie upoważnieni pracownicy i tylko w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków zawodowych;
 5. Odbiorcami danych osobowych będą organy publiczne, instytucje i podmioty trzecie uprawnione do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (np. Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, instytucje kontrolujące Urząd);
 6. Urząd Gminy w Łapszach Niżnych nie ma zamiaru przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowej;
 7. Zbierane dane osobowe będą przechowywane przez Urząd Gminy w Łapszach Niżnych przez okres niezbędny do realizacji wynikających z Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 poz. 217 ze zm.) do celów archiwizacji;
 8. Osoby, których dane są przetwarzane w Urzędzie mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania.
 9. Osoby, których dane są przetwarzane w Urzędzie mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego dot. ochrony danych osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 10. W trakcie przetwarzania danych osobowych żadne decyzje dotyczące osób, których dane są przetwarzane nie będą zapadać automatycznie oraz nie będą tworzone żadne profile, co oznacza, że nie będą podejmowane działania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
 11. W przypadkach, gdy podanie danych osobowych jest wymogiem wynikającym z przepisów prawa, konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości załatwienia Państwa sprawy, o którą Państwo wnioskują

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

 

Klauzule informacyjne spełniania obowiązku informacyjnego z Art 13 RODO

 Klauzula informacyjna - rejestr zastrzeżeń numerów PESEL

Klauzula informacyjna - akty stanu cywilnego

Klauzula_informacyjna - dostep_do_informacji_publicznej

Klauzula_informacyjna_-_dowody_osobiste

Klauzula_informacyjna_-_drogi

Klauzula_informacyjna_-_egzekucja

Klauzula_informacyjna_-_ewidencja_ludnosci

Klauzula_informacyjna_-_kontrahent

Klauzula_informacyjna_-_monitoring_wizyjny

Klauzula_informacyjna_-_nadanie_numeru_nieruchomosci

Klauzula_informacyjna_-_obowiazek_meldunkowy

Klauzula_informacyjna_-_ogólna

Klauzula_informacyjna_-_opłata_planistyczna

Klauzula_informacyjna_-_oproznianie_zbiornikow_bezodplywowych_i_transport_nieczystosci_cieklych

Klauzula_informacyjna_-_OSP

Klauzula_informacyjna_-_podatek_leśny

Klauzula_informacyjna_-_podatek_od_nieruchomości

Klauzula_informacyjna_-_podatek_od_srodkow_transportu

Klauzula_informacyjna_-_podatek_rolny.

Klauzula_informacyjna_-_podzial_nieruchomosci

Klauzula_informacyjna_-_postanowienie_decyzja_podzialowa

Klauzula_informacyjna_-_profil_zaufany

Klauzula_informacyjna_-_RDK

Klauzula_informacyjna_-_realizacja_zadań w_zakresie_profilaktyki_alkoholowej

Klauzula informacyjna - rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji o odroczeniu terminu płatności podatku lub zapłatę zaległości podatkowych, rozłożenia zapłaty podatku lub zapłatę zaległości podatkowych na raty, umorzeniu zale

Klauzula_informacyjna_-_Sars-cov-2_-_Covid-19

Klauzula_informacyjna_-_sesja_Rady Gminy

Klauzula_informacyjna_-_Świadczenie_ratownicze_dla_strażaka_ratownika_OSP

Klauzula_informacyjna_-_transport

Klauzula_informacyjna_-_windykacja_naleznosci_cywilnoprawnych

Klauzula_informacyjna_-_wycinka_drzew_osoba_fizyczna

Klauzula_informacyjna_-_wycinka_drzew

Klauzula_informacyjna_-_wypisy_i_wyrysy

Klauzula_informacyjna_-_zamówienia_publiczne

Klauzula_informacyjna_-_zaświadczenia_z_miejscowego_planu_zagospodarowania_przestrzennego