Ochrona Danych Osobowych

Dane osobowe przetwarzane w Urzędzie Gminy w Łapszach Niżnych są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z 4 maja 2016) informujemy:

 1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych w Urzędzie Gminy w Łapszach Niżnych jest Wójt Gminy Łapsze Niżne, adres: ul. Jana Pawła II 20; 34-442 Łapsze Niżne, tel: 18 265 93 10, e mail. gmina@lapszenizne.pl;
 2. Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w Urzędzie Gminy w Łapszach Niżnych sprawuje Inspektor Ochrony Danych (IOD). Kontakt do Inspektora Ochrony Danych (IOD) , e-mail. iod@iods.pl
 3. Każdorazowo podczas przekazywania danych osobowych do Urzędu (np. przy składaniu wniosku) zostaną Państwo poinformowani o celu, podstawie prawnej i okresie przetwarzania danych osobowych;
 4. Dostęp do Pani/Pana danych osobowych wewnątrz struktury organizacyjnej Urzędu Gminy w Łapszach Niżnych będą mieli wyłącznie upoważnieni pracownicy i tylko w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków zawodowych;
 5. Odbiorcami danych osobowych będą organy publiczne, instytucje i podmioty trzecie uprawnione do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (np. Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, instytucje kontrolujące Urząd);
 6. Urząd Gminy w Łapszach Niżnych nie ma zamiaru przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowej;
 7. Zbierane dane osobowe będą przechowywane przez Urząd Gminy w Łapszach Niżnych przez okres niezbędny do realizacji wynikających z Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 poz. 217 ze zm.) do celów archiwizacji;
 8. Osoby, których dane są przetwarzane w Urzędzie mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania.
 9. Osoby, których dane są przetwarzane w Urzędzie mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego dot. ochrony danych osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 10. W trakcie przetwarzania danych osobowych żadne decyzje dotyczące osób, których dane są przetwarzane nie będą zapadać automatycznie oraz nie będą tworzone żadne profile, co oznacza, że nie będą podejmowane działania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
 11. W przypadkach, gdy podanie danych osobowych jest wymogiem wynikającym z przepisów prawa, konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości załatwienia Państwa sprawy, o którą Państwo wnioskują

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Klauzule informacyjne

 

Klauzule dotyczące spełniania obowiązku informacyjnego
z Art 13 RODO

REFERAT ORGANIZACYJNY I SPRAW OBYWATELSKICH

Klauzula informacyjna dla interesantów Urzędu Gminy w Łapszach Niżnych

Klauzula informacyjna - wyborcy

Klauzula informacyjna - członkowie Obwodowych Komisji Wyborczych

Klauzula informacyjna - informacja publiczna

Klauzula informacyjna - dokumentacja pracownicza

Klauzula informacyjna - kancelaria ogólna

Klauzula informacyjna - OSP

Klauzula informacyjna - przesłanka umowy

Klauzula informacyjna - przesłanka zgoda rekrutacja

Klauzula informacyjna - realizacja umowy o pracę

Klauzula informacyjna - rekrutacja bez naboru

Klauzula informacyjna - rekrutacja w wyniku ogłoszonego naboru

REFERAT  FINANSOWO PODATKOWY

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna - transport

URZĄD STANU CYWILNEGO

Klauzula informacyjna - zmiana imienia i nazwiska

Klauzula informacyjna - dowody osobiste

Klauzula informacyjna - ewidencja ludności

Klauzula informacyjna - fundusz sołecki

Klauzula informacyjna - imprezy masowe

Klauzula informacyjna - ustawa o powszechnym obowiązku obrony

Klauzula informacyjna - ustawa o zdrowiu publicznym

REFERAT GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI, ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO I OCHRONY ŚRODOWISKA

Klauzula informacyjna - zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej

Klauzula informacyjna - ochrona środowiska

Klauzula informacyjna - prawo wodne

Klauzula informacyjna - zbiorniki bezodpływowe

Klauzula informacyjna - komisja alkoholowa

Klauzula informacyjna - obsługa wniosku i wydanie decyzji na usunięcie drzew

Klauzula informacyjna - rejestr działalności regulowanej

Klauzula informacyjna - wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymania psa rasy uznawanej za agresywną


Klauzula informacyjna dotycząca art. 11 pkt. 1 i 8 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - SUIKZP

Klauzula informacyjna dotycząca art. 11 pkt. 3,7,9 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - SUIKZP

Klauzula informacyjna dotycząca art. 17 pkt 4 lub 9 lub 12 - 14 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - MPZP

Klauzula informacyjna dotycząca art. 37b ust. 2 pkt 8 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - uchwała reklamowa

Klauzula informacyjna dotycząca art. 37b ust. 3 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - uchwała reklamowa

Klauzula informacyjna przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzeniem postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych

Klauzula informacyjna - aktualizacja opłaty za użytkowanie wieczyste

Klauzula informacyjna - bonifikata od opłaty przekształceniowej za użytkowanie wieczyste

Klauzula informacyjna - bonifikata od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste

Klauzula informacyjna - odszkodowanie za drogę

Klauzula informacyjna - oświadczenie o pierwokupie

Klauzula informacyjna - przekształcenie użytkowania wieczystego

Klauzula informacyjna - sprzedaż bezprzetargowa nieruchomości

Klauzula informacyjna - sprzedaż nieruchomości

Klauzula informacyjna - ustalenie terminu opłaty rocznej

Klauzula informacyjna - ustanowienie służebności przesyłu

Klauzula informacyjna - wykup lokalu mieszkalnego

Klauzula informacyjna - zamiana nieruchomości

Klauzula informacyjna - zaświadczenie o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego

REFERAT INWESTYCYJNY:

Klauzula informacyjna ogólna

ZESPÓŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ

Klauzula informacyjna - odpady

ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ

Klauzula informacyjna - dowożenie dzieci

Klauzula informacyjna - organizacje pożytku publicznego

Klauzula informacyjna - orkiestra

Klauzula informacyjna - przedszkola niepubliczne

Klauzula informacyjna - stypendia i zasiłki szkolne