KONTROLA UMÓW NA ODBIÓR ODPADÓW POWSTAJĄCYCH NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH ZNAJDUJCYCH SIĘ NA TERENIE GMINY ŁAPSZE NIŻNE

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r., poz. 888) oraz Uchwały Nr XXIII-223/20 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 14 grudnia 2020 (Dz. Urz. Woj. Mał. z r 2020 poz. 8301) w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łapsze Niżne, informujemy że Urząd Gminy Łapsze Niżne przystępuje do kontroli właścicieli nieruchomości niezamieszkałych w zakresie posiadania aktualnych umów na odbiór odpadów komunalnych.

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do posiadania umowy  na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych z podmiotem  posiadającym wpis do rejestru działalności regulowanej – wykaz dostępny jest na stronie Urzędu Gminy Łapsze Niżne w zakładce Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Jednocześnie informujemy właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, że niedopuszczalne jest mieszanie odpadów komunalnych z gospodarstwa domowego z odpadami powstającymi na skutek prowadzonej działalności gospodarczej.

Na podstawie art. 3 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Gmina zobowiązana jest prowadzić ewidencję umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w celu kontroli wykonywania przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców obowiązków wynikających z ustawy.

W związku z powyższym przypominamy o konieczności zawarcia umowy na odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości niezamieszkałej (jeżeli dotychczas nie jest podpisana) i jej dostarczenie do Urzędu Gminy Łapsze Niżne,  ul. Jana Pawła II 20 – pok. 16 (II piętro) wraz z dowodem uiszczenia opłaty za usługę (zgodnie z art. 6 ust. 1  pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, w ramach kontroli mogą zostać wezwani do przedstawienia w/w dokumentów w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania,.

Brak posiadania aktualnej umowy na odbiór odpadów komunalnych, skutkować będzie:

- nałożeniem kary grzywny na podst. art. 10 ust. 2 i 2 a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

- wszczęciem postępowania nakazującego wykonanie tego obowiązku decyzją administracyjną na podst. art. 5 ust. 7 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Data: 
wtorek, Czerwiec 29, 2021