„Zdalna Szkoła +” w Gminie Łapsze Niżne

Gmina Łapsze Niżne po raz drugi uzyskała dofinansowanie na wsparcie nauki zdalnej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, tym razem w ramach projektu grantowego „Zdalna Szkoła +" 
Podobnie jak w pierwszym etapie wspierania nauki zdalnej dofinansowanie wynosi 100% i nie ma udziału wkładu  własnego.
Celem projektu jest wsparcie realizacji podstawy programowej w formie nauki zdalnej poprzez zapewnienie dostępu do sprzętu dla najbardziej potrzebujących uczniów, w tym uczniów z rodzin 3+. Pomoc będzie kierowana do uczniów pochodzących z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, mających techniczne problemy z uczestnictwem w edukacji w warunkach stanu epidemii koronawirusa. Nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych wymagają zasiadania przed monitorami komputerów zamiast w szkolnych ławach w celu realizacji nauki zdalnej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
Uzyskane przez Gminę Łapsze Niżne wsparcie finansowe w wysokości 114 800,00 zł zostanie przeznaczone na zakup 56 laptopów wraz z oprogramowaniem, które następnie trafią bezpośrednio do 7 placówek prowadzonych przez Gminę Łapsze Niżne. Beneficjentem ostatecznym są uczniowie z obszaru Gminy Łapsze Niżne, w tym uczniowie z rodzin wielodzietnych (3+).

Przypomnijmy, ze w miesiącu kwietniu br. Gmina Łapsze Nine przekazała już 35 laptopy do szkół, a następnie do rodzin, które zgłosiły takie zapotrzebowanie.

Łącznie z programu „Zdalna Szkoła” i „Zdalna Szkoła+”  zakupionych zostało 91 laptopów wraz z oprogramowaniem za kwotę 187 096 zł., w tym dofinansowanie z projektu UE:  184 800,00 zł.

Zakup współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020. w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”, Oś I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu, Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”.