„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Łapsze Niżne”

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Łapsze Niżne

                  Informujemy, iż złożony w dniu 5 maja 2017r. projekt pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Łapsze Niżne zakwalifikował się do dofinansowania w ramach Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020, 5. Osi priorytetowej Ochrona środowiska, Działanie 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami – SPR. Całkowita wartość projektu  wynosi  454 094,00 zł,  dofinansowanie projektu w wysokości   385 979,89 zł  stanowi 85% , przy czym  wkład własny gminy wynosi 68 114, 11 zł.                

 Zadanie obejmuje koszty demontażu pokryć azbestowych, odbioru, transportu i unieszkodliwiania wyrobów azbestowych. Koszty zakupu i montażu nowych pokryć dachowych ponosi właściciel nieruchomości. Wykonawcą zadania na terenie gminy będzie firma wybrana przez tut. Urząd w drodze przetargu.

Realizacja zadania umożliwi usunięcie i utylizację wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Łapsze Niżne  eliminując w ten sposób skutki negatywnego oddziaływania azbestu w stosunku do mieszkańców oraz  środowiska.

Realizacja  projektu odbywać się będzie na podstawie złożonych Deklaracji przez  mieszkańców. Osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej, które zamierzają  usunąć azbest zalegający na posesjach lub budynkach i dokonać  zmiany pokrycia dachu lub elementów elewacji, muszą posiadać tytuł prawny do nieruchomości (np. budynku mieszkalnego, gospodarczego, garażu), zlokalizowanej na terenie gminy Łapsze Niżne.

Wszystkich zainteresowanych, którzy jeszcze nie złożyli deklaracji, a zamierzają w latach 2018-2020 usunąć azbest ze swojej nieruchomości prosimy  o kontakt z Urzędem Gminy  Łapsze Niżne, ul. Jana Pawła II 20, 34-442 Łapsze Niżne,  pokój 21, tel.: 18 262 89 29.

    

 

KONKURS

na wykonanie plakatu w zakresie oddziaływania azbestu na zdrowie ludzi:

REGULAMIN KONKURSU


OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU

Konkurs na wykonanie plakatu w zakresie oddziaływania azbestu na zdrowie ludzi organizowanego w ramach realizacji projektu  RPMP.05.02.02-12-0499/17 pn.: „Usuwanie  wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Łapsze Niżne” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM)

Szanowni Państwo

Z przyjemnością  informujemy, że konkurs na plakat dotyczący oddziaływania azbestu na zdrowie ludzi został rozstrzygnięty.

Ogółem wpłynęło 28 prac. Ocenie podlegała  zgodność tematu plakatu z tematyką Konkursu, oryginalność podejścia do tematu i pomysł, jakość wykonania.

Komisja konkursowa/Jury w składzie: Pani Joanna Słowik, Pan Roman Budz oraz Pan Mateusz Janos wyłoniła zwycięzców w dwóch kategoriach wiekowych:

Klasy I-IV:

I miejsce:

Maciej Malec - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kacwinie  

II miejsce:

Kacper Topór - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Frydmanie

III miejsce:

Laura Wyrostek - Szkoła Podstawowa im. Świętej Elżbiety Węgierskiej w Trybszu

Klasy V-VIII:

I miejsce:

Alicja Rak - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kacwinie

II miejsce:

Aleksandra Rak - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kacwinie

III miejsce:

Karolina Łukasz - Szkoła Podstawowa im. Świętej Elżbiety Węgierskiej w Trybszu

 

LAUREATOM SERDECZNIE GRATULUJEMY!

Dziękujemy wszystkim, którzy podjęli  wyzwanie  i spróbowali  swoich sił  w konkursie.

O terminie wręczenia nagród dla laureatów konkursu poinformujemy Dyrektorów Szkół odrębnym pismem.