Ważna informacja dla wyborców Wybory Prezydenckie 2020

Z upoważnienia Dyrektora Delegatury KBW w Nowym Sączu informujemy, że

  1. DOPISANIE DO SPISU WYBORCÓW

W przypadku przeprowadzania ponownego głosowania wyborca, który nie dopisał się na własny wniosek do spisu wyborców przed pierwszym głosowaniem może złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców przed ponownym głosowaniem do dnia 7 lipca 2020 r. (wtorek).

Wyborcy dopisani do spisu wyborców przed I tura zostaną ujęci do głosowania w II turze bez konieczności składania wniosku.

  Wniosek o dopisanie wyborcy do spisu wyborców w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. w wybranym przez wyborcę obwodzie głosowania na obszarze gminy II tura

  1. ZAŚWIADCZENIE O PRAWIE DO GŁOSOWANIA

W przypadku przeprowadzania ponownego głosowania wyborca zmieniający miejsce pobytu stałego po dniu pierwszego głosowania, a przed ponownym głosowaniem, może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania w dniu ponownego głosowania.

Wniosek o wydanie takiego zaświadczenia składa się po dniu pierwszego głosowania w urzędzie gminy, w której wyborca jest ujęty w spisie wyborców, do dnia 10 lipca 2020 r. (piątek).

  Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytuw wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. II tura

  1. GŁOSOWANIE KORESPONDENCYJNE

Informujemy, że zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych w przypadku przeprowadzenia ponownego głosowania zamiar głosowania korespondencyjnego w kraju wyborca zgłasza komisarzowi wyborczemu za pośrednictwem urzędu gminnym w której jest wpisany do spisu wyborców, do 12 dnia przed dniem wyborów, tj. do dnia 30 czerwca 2020 r.

W przypadku wyborcy, który w dniu ponownego głosowania będzie podlegał obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, może zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego najpóźniej do dnia 7 lipca 2020 r.

Natomiast wyborca, który rozpocznie podleganie kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych po tym terminie, może zgłosić ten zamiar najpóźniej do dnia 10 lipca 2020 r.

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego należy dokonywać na druku, który obowiązywał na głosowanie w dniu 28 czerwca 2020 r.

ZGŁOSZENIE ZAMIARU GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO W KRAJU

Wyborcy, którzy zgłosili zamiar głosowania korespondencyjnego zarówno w kraju i za granicą przed I turą nie muszą zgłaszać wniosków ponownie - oznacza to, że w przypadku ewentualnego przeprowadzania ponownego głosowania pakiet wyborczy zostanie wysłany na adres wskazany w zgłoszeniu zamiaru głosowania korespondencyjnego dokonanym przed pierwszym głosowaniem.

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego, po wypełnieniu stosownego druku, można przesłać do urzędu gminy pocztą lub przekazać przez osobę „trzecią”.

Jeżeli osoba zgłaszająca zamiar głosowania korespondencyjnego zaznaczy w zgłoszeniu, że jest wyborcą niepełnosprawnym, nie musi dołączać dokumentu potwierdzającego ten fakt.

  1. PEŁNOMOCNICTWA

W przypadku przeprowadzania ponownego głosowania wnioski o sporządzenie aktów pełnomocnictwa wyborcy mogą składać najpóźniej do dnia 3 lipca 2020 r. (dotyczy wyborców, którzy przed pierwszym głosowaniem nie składali wniosków o akt pełnomocnictwa).

Akt pełnomocnictwa sporządzony przed pierwszym głosowaniem jest ważny również podczas ponownego głosowania.

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych

Załącznik nr 1 - Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta RP

Załącznik nr 2 - Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta RP

Załącznik nr 1 - Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta RP

Załącznik nr 2 - Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta RP

Data: 
wtorek, Czerwiec 30, 2020