Retransmisja z XXXI Sesji Rady Gminy Łapsze Niżne

piątek, Październik 1, 2021

W dniu 30 wrześniaa  2021 r. (czwartek) o godzinie 9:30 w sali obrad Urzędu Gminy w  w Łapszach Niżnych, odbyła się XXXI  Sesja Rady Gminy Łapsze Niżne.

W związku z pracami systemowymi na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, porządek obrad oraz projekty uchwał umieszczone zostały jako załączniki do niniejszego ogłoszenia.

Planowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia – stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Gminy Łapsze Niżne.
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie z działalności Komisji w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja Komisji Edukacji, Spraw Społecznych i Praworządności z przeprowadzonej analizy przygotowania placówek oświatowych z terenu gminy do roku szkolnego 2021/2022.
 7. Zapoznanie się z informacją o stanie realizacji zadań oświatowych gminy za rok 2020.
 8. Informacja o pracy Urzędu Gminy pod kątem obsługi interesantów i jej stanu organizacyjnego za rok 2020.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Łapsze Niżne na 2021 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łapsze Niżne.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowotarskiemu.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łapsze Niżne.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXII-218/20 Rady Gminy Łapsze Niżne w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 16.  Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi a także warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
 18.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Gmina Łapsze Niżne, przyjętego Uchwałą Nr XXXVIII-210/2006 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 27 kwietnia 2006 roku (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego 14.07.2006, ze zmianami).
 19.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki ewid. nr 4084/3 położonej w miejscowości Niedzica.
 20.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości nieodpłatną służebnością gruntową przebiegającą po działkach ewid. nr 4127/17  i 4128/2 położonych
  w miejscowości Niedzica.
 21.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały NR III-21/18 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 21 grudnia 2018 r.  w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu na terenie Gminy Łapsze Niżne.
 22.  Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania
  z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub radą działalności pożytku publicznego  projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
 23. Interpelacje.
 24. Wolne wnioski i zapytania radnych, odpowiedzi.
 25. Zakończenie.
Kategoria: