Remont stacji uzdatniania wody w miejscowości Niedzica

Gmina Łapsze Niżne zakończyła realizację projektu pn.: „Rozbudowa i uszczelnienie sieci wodociągowej oraz remont stacji uzdatniania wody w miejscowości Niedzica”. Celem projektu jest poprawa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę poprzez rozbudowę rozdzielczej sieci wodociągowej oraz uszczelnienie istniejącej sieci wodociągowej, remont stacji uzdatniania wody wraz z wymianą urządzeń technologicznych.

Projekt był dofinansowywany w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013. 

Kwota przyznanej pomocy w ramach w/w umowy to 1 699 142,00 zł. jednak nie więcej niż 75 % poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji.

W ramach projektu zrealizowano działania:

I. „Rozbudowa i uszczelnienie sieci wodociągowej w miejscowości Niedzica”, w ramach przedmiotowego zamówienia wykonano:

 1. odcinek wodociągowej sieci rozdzielczej w ciągu ulic Kanada i 3 Maja długości 414mb o średnicy 90mm oraz długości 13mb o średnicy 40mm, układanych w wykopie otwartym na podsypce i obsypce piaskowej na długości 22,25mb przewiertem wraz z 2 hydrantami przeciwpożarowymi oraz 6 zasuwami i zaworami,
 2. odcinek wodociągowej sieci rozdzielczej w ciągu ulicy Krótkiej długości 988mb o średnicy 110mm oraz długości 95mb o średnicy 40mm (przyłącza od rurociągu głównego do granicy działek w ilości 13szt.), układanych w wykopie otwartym na podsypce i obsypce piaskowej na długości 59mb przewiertem wraz z 3 hydrantami przeciwpożarowymi, dwoma studniami o średnicach odpowiednio 1200mm i 1500mm oraz 16 zasuwami i zaworami,
 3. remont sieci rozdzielczej przez wymianę w istniejących studniach i komorach 15 zasuw wodociągowych o średnicach 80-200mm, wymianę 7 odpowietrzników, wstawienie 6 wodomierzy z impulsatorami, wymianę 50 rur stalowych wraz z robotami towarzyszącymi, dostarczenie i montaż urządzeń służących kontroli sieci oraz w komorze zasuw znajdującej się na działce nr 4299 odnowienie pomieszczenia, remont oświetlenia i posadzki.

II. „Remont stacji uzdatniania wody wraz z wymianą urządzeń technologicznych w miejscowości Niedzica” w ramach przedmiotowego zamówienia wykonano:

Remont budynku stacji uzdatniania wody (SUW) w zakresie:

 1. robót budowlanych, które obejmowały:
 2. posadzki – rozebranie zbędnych cokołów fundamentów do poziomu posadzki, wymiana płytek ceramicznych oraz wymiana podłóg drewnianych na posadzkę ceramiczną,
 3. wewnętrzne ścianki działowe – demontaż z odtworzeniem z płyt gipsowych na ruszcie metalowym,
 4. powierzchnie ścian tynków – przetarcie i malowanie oraz skucie i położenie nowych płytek ściennych,
 5. wymianę instalacji sanitarnej,
 6. wymianę stolarki okiennej i drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej (w tym bramy garażowej),
 7. wykonanie opaski wokół budynku poprzez utwardzenie gruntu kostką betonową (opaska szerokości 0,8m),
 8. wymianę zniszczonego deskowania szczytów wraz z wymianą podsufitki,
 9. rozbiórkę oblicowania ścian zewnętrznych z paneli i wykonanie ocieplenia budynku (wysokość budynku ok.8m) styropianem gr.5cm z wyprawą z tynku cienkowarstwowego,
 10. wymianę rynien i spustów,
 11. instalacji elektrycznych, które obejmowały:
 12. wymianę elementów wewnętrznej instalacji elektrycznej,
 13. wymianę oświetlenia zewnętrznego.
 14. wymiana urządzeń technologicznych obejmujących:
 15. modernizację ujęcia na jazie poprzez zastosowanie kosza szczelinowego z funkcją czyszczenia sprężonym powietrzem z wyposażeniem ujęcia w stację monitorującą z automatycznym odcięciem przepływu w przypadku napływu wody w wysokim poziomie mętności,
 16. oczyszczenie istniejącego zbiornika (osadnika) z dostosowaniem zbiornika na przepływowy, stanowiący rezerwuar wody surowej w czasie odcięcia ujęcia z powodu dużej mętności,
 17. w budynku SUW demontaż istniejących urządzeń technologicznych (filtrów ciśnieniowych),
 18. montaż fabrycznie nowych urządzeń technologicznych służących uzdatnianiu wody poprzez:
  • proces koagulacji z zastosowaniem separatora lamellowego,
  • filtrację za pomocą filtrów otwartych, z wkładem piaskowym, samopłuczących,
  • dezynfekcję wody za pomocą lampy UV,
  • oczyszczanie (z zastosowaniem separatora lamellowego) i zawracanie wód popłucznych,
 19. awaryjny system dezynfekcji,
 20. adaptację istniejącego zbiorniku wody płucznej na zbiornik do gromadzenia osadu,
 21. wykonanie instalacji automatycznego sterowania systemem technologicznym stacji uzdatniania wody z wizualizacją pracy stacji na stanowisku komputerowym oddalonym (łączność w systemie GPRS).

Wydatek jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rolnego Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013

B.P-R.   

Back to Top