Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do Powszechnego Spisu Rolnego 2020

poniedziałek, Czerwiec 15, 2020

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o Powszechnym Spisie Rolnym w 2020 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1728 z późn. Zm.)

Wójt Gminy Łapsze Niżne
Gminny Komisarz Spisowy

ogłasza nabór kandydatów na rachmistrza terenowego do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego, który odbędzie się w dniach od 01 września 2020 r. do 30 listopada 2020 r.

1. Kandydat na rachmistrza terenowego musi spełniać następujące wymagania:

1) być osobą pełnoletnią,
2) zamieszkiwać na terenie Gminy Łapsze Niżne,
3) posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
4) posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
5) nie może być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

2. Kandydat na rachmistrza terenowego:

  • zobligowany jest do wzięcia udziału w szkoleniu, w ramach którego uzyska informacje o statystyce publicznej, w tym tajemnicy statystycznej; o zakresie podmiotowym i przedmiotowym spisu rolnego, o sposobie wykonywania poszczególnych czynności w ramach bezpośredniego wywiadu z użytkownikiem gospodarstwa rolnego, w tym sposobie obsługi urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu rolnego;
  • jest wpisywany na listę kandydatów na rachmistrzów terenowych prowadzoną przez właściwego Gminnego Komisarza Spisowego pod warunkiem, że z egzaminu testowego uzyska wynik co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi; kolejność na liście jest ustalana według liczby punktów uzyskanych z egzaminu testowego.

3. Rachmistrza terenowego powołuje zastępca właściwego Wojewódzkiego Komisarza Spisowego spośród osób, które uzyskały najwyższą liczbę punktów z egzaminu testowego, kierując się kolejnością na liście kandydatów na rachmistrzów terenowych.

4. Kandydat na rachmistrza terenowego składa oświadczenie o spełnieniu wymogu, o którym mowa w pkt 1 ppkt 5) pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

5. Rachmistrz dokonywać będzie spisu wyłącznie na urządzeniu mobilnym.

6. Oferta kandydata na rachmistrza terenowego powinna zawierać:

  • Kwestionariusz zgłoszeniowy kandydata na rachmistrza terenowego (zał. 1);
  • Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, w tym przestępstwo skarbowe (zał. 2);
  • Informację dotycząca RODO (zał. 3).

7. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub osobiście w godzinach pracy Urzędu (tj. poniedziałek, środa, czwartek, piątek w godzinach od 7.30 do 15.30, wtorek od 10.00 do 18.00 ), w kopercie z napisem „Nabór kandydata na rachmistrza terenowego do PSR 2020 r.” w terminie od dnia 15.06.2020 r. do 08.07.2020 r. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej wskazanym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane. Decyduje data wpływu dokumentów do Urzędu Gminy Łapsze Niżne. Adres do doręczeń: Urząd Gminy Łapsze Niżne, ul. Jana Pawła II 20, 34-442 Łapsze Niżne

8. Dodatkowych informacji w sprawie naboru udziela Pani Joanna Słowik oraz Pani Emilia Tokarska, tel. 18 26 59 310.

 

ZAŁĄCZNIKI:

  Załącznik Nr 1_Kwestionariusz osobowy

  Załącznik Nr 2_Oświadczenie o niekaralności

  Załącznik Nr 3_RODO

1

 

 

Kategoria: 
Back to Top