Zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za prowadzenie kompostownika

Tekst: 

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Łapsze Niżne nr XXII-220/20 z dnia 19 listopada 2020 r od 1 stycznia 2021 roku właściciele budynków jednorodzinnych będą mogli otrzymać zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeśli zdecydują się na kompostowanie bioodpadów w przydomowych kompostownikach.  Wysokość zwolnienia została ustalona na 5,00 zł za każdego mieszkańca miesięcznie w stosunku do stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Co zrobić, by uzyskać zwolnienie?

Przede wszystkim należy założyć kompostownik, a następnie zgłosić fakt jego posiadania i kompostowania w nim bioodpadów, składając w Urzędzie Gminy Łapsze Niżne deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z uwzględnieniem wyliczenia zwolnienia (obecnie obowiązujący druk deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dostępny w Urzędzie Gminy i tutaj)  Nowa deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składa właściciel nieruchomości w rozumieniu zapisu art.2 ust. 1 pkt 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Kompostowanie to najlepszy sposób, żeby uzyskać własny materiał do użyźniania gleby, a przy tym zagospodarować odpady, które powstają w naszej kuchni czy ogrodzie. Kompost jest źródłem naturalnego, darmowego nawozu, który możemy wykorzystać do użyźnienia gleby w ogrodzie czy w doniczkach.

Jak wygląda kompostownik

Kompostownik zakładamy od wiosny do jesieni, przy dodatnich temperaturach. Miejsce przeznaczone na kompostownik powinno być osłonięte od wiatru i zacienione oraz nieco wzniesione, aby deszcz nie zalewał powstającego kompostu.

 W celu pozbycia się zapachów powstających podczas procesu rozkładu substancji organicznych, kompostownik lokuje się w bezpośrednim sąsiedztwie bzu. Krzew ten jest naturalną barierą dla zapachów.

Kompostownik można wykonać we własnym zakresie lub zakupić gotowy z tworzyw sztucznych, co jest najprostszym rozwiązaniem Układa się w nim warstwami zgromadzony wcześniej materiał lub dokłada na bieżąco. Najlepiej sprawdza się w małych ogrodach, gdzie nie powstaje dużo resztek roślinnych.

Kompostownik drewniany można wykonać z desek lub okorowanych i zaimpregnowanych belek. Wkopujemy w ziemię cztery elementy narożne, po czym na przemian układamy deski poziome. Aby zapewnić odpowiednią wentylację, niezbędną do powstawania kompostu, między deskami należy pozostawić wąskie szpary.      

Kompostowanie w pryzmie jest nieco prostsze i nie wymaga od nas budowy lub zakupu kompostownika, co wpływa korzystnie na koszty związane z pozyskaniem materiału nawozowego.  Jednakże uzyskanie kompostu z pryzmy to dłuższy proces, który trwa przeważnie około 1,5 roku,  a sama pryzma nie wygląda estetycznie, szczególnie w niewielkim ogrodzie przydomowym.

Budowę kompostownika w pryzmie rozpoczynamy od ułożenia warstwy połamanych gałęzi (1-5 cm grubości), zaczynając od najgrubszych. Uzyskujemy tzw. warstwę drenażową i zarazem system wentylacyjny, bez którego powstawanie kompostu jest niemożliwe. Następnie tworzymy warstwę pochłaniającą składniki mineralne, które zostają wymywane przez wodę z wyższych warstw pryzmy. Można zastosować do tego ziemię ogrodową, torf, słomę lub stary, częściowo rozłożony już kompost. Powyżej układamy odpady biodegradowalne, przekładane ziemią ogrodową, drobno rozkruszoną gliną lub iłem. Dobrym rozwiązaniem  jest też dodanie na początek nieco gotowego kompostu. Wysokość pryzmy nie powinna przekroczyć 1,5 metra i należy ją okryć ziemią lub słomą. Istotnym warunkiem do uzyskania nawozu jest regularne podlewanie pryzmy oraz przerzucanie kompostu – dzięki temu proces rozkładu materii przyspiesza. Na zimę pryzmę trzeba okryć materiałem izolacyjnym, aby umożliwić dalszy rozkład materiału.

Co wrzucamy do kompostownika?

Większość odpadów kuchennych i ogrodowych, takich jak: resztki owoców i warzyw, resztki roślinne, rozgniecione skorupki z jaj, fusy z kawy i herbaty, gałązki żywopłotów, ziemię z doniczek i skrzynek, przekwitnięte kwiaty, liście, skoszoną trawę, nadziemne części chwastów, niezadrukowany papier (papier śniadaniowy, chusteczki, serwetki, tektura itp.), a także słomę i siano.

Czego nie wrzucamy do kompostownika?

Mięsnych odpadów kuchennych i kości, zainfekowanych roślin ogrodowych, gruzu czy śmieci z odkurzacza, popiołu węglowego, odchodów zwierząt itp.

Zalety kompostowania !

Uzyskany kompost:

  • pomaga w poprawie struktury gleby, wzbogaca ją, korzystnie wpływa na utrzymanie odpowiedniej wilgotności oraz delikatnie hamuje wzrost chwastów,
  • jest bogaty w różnorodne składniki odżywcze,
  • stymuluje glebę do wytwarzania pożytecznych bakterii i grzybów rozkładających materię organiczną,
  • zmniejsza zapotrzebowanie na nawozy chemiczne.

Uwaga !

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Wójt Gminy Łapsze Niżne stwierdza,  w   drodze decyzji utratę prawa do zwolnienia w przypadku gdy, właściciel nieruchomości, który złożył deklarację zawierającą informację o posiadaniu kompostownika przydomowego i kompostowaniu bioodpadów:

1) nie posiada kompostownika przydomowego;

2) nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku  przydomowym,

3) uniemożliwia  osobie upoważnionej przez Wójta Gminy Łapsze Niżne dokonanie oględzin nieruchomości, w celu weryfikacji zgodności informacji ze stanem faktycznym.

Utrata prawa do zwolnienia następuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z przesłanek, o których mowa w punktach 1-3. Ponowne skorzystanie ze zwolnienia, może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o utracie prawa do tego zwolnienia stała się ostateczna i wymaga złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Informuje się również, że bioodpadów nie można wrzucać do pojemnika na zmieszane odpady komunalne !!!

Właściciele nieruchomości, którzy kompostują bioodpady i korzystają ze zwolnienia w części opłaty nie mogą również zawozić bioodpadów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w FCC Nowy Targ !!!

 

Źródło: http://naszesmieci.mos.gov.pl/