Wspólny Spiski obszar turystyczny

Logotyp EWT

Projekt pn.:

„Wspólny Spiski obszar turystyczny”

„Spoločný turistický priestor Spiša”

WTSL.02.01.00-84-170/10 jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013.

Oś priorytetowa II „Rozwój społeczno – gospodarczy” 

temat 1 „Rozwój współpracy transgranicznej w zakresie turystyki”

Gmina Łapsze Niżne jako Partner Projektu zakończyła realizację projektu pn.: „Wspólny Spiski obszar turystyczny”. Projekt realizowany był w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej: oś priorytetowa II „Rozwój społeczno – gospodarczy”, temat 1 „Rozwój współpracy transgranicznej w zakresie turystyki”. Partnerem Wiodącym projektu było Miasto Spišská Stará Ves, natomiast Partnerami Projektu były: Obec Osturňa oraz Gmina Łapsze Niżne.

Projekt zakładał wspólne przedsięwzięcia zmierzające w kierunku rozwoju infrastruktury turystycznej obszaru pogranicza polskiego i słowackiego Spisza, które zmierzają do rozwoju kontaktów między mieszkańcami po obu stronach granicy i wytworzeniu wspólnej oferty turystycznej pozwalającej na wzmocnieniu potencjału gospodarczego obszaru. Połączenie atrakcji turystycznych całego przygranicznego Spisza ma na celu zwiększenie zainteresowania regionem po obu stronach granicy, jako atrakcyjnego miejsca pobytu turystów, a przez to będzie mieć bezpośredni wpływ na rozwój usług turystycznych i około turystycznych, dając możliwość stworzenia nowych miejsc pracy na całym obszarze projektu.

Zakres inwestycji obejmował remont budynku w centrum wsi Kacwin wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej wokół obiektu, takiej jak: tablica informacyjna, miejsca postojowe, skwer dla turystów i mieszkańców wyposażony w elementy małej architektury.


W odremontowanym budynku zaplanowano urządzenie świetlicy oraz izby regionalnej – pełniącej funkcję mini skansenu, w której reprezentowane będą stroje kacwińskie i inne regionalne ciekawostki. Zaplanowano również pomieszczenie na punkt informacji turystycznej, aneks kuchenny oraz sanitariaty. W odremontowanym budynku będzie również można skorzystać z darmowego dostępu do Internetu. Obiekt został również doposażony w instalację monitoringu i alarmu. Budynek zyskał większy standard poprzez wyposażenie w sprzęt komputerowy, projektor multimedialny z ekranem, telewizor oraz drukarkę.

 

WSKAŹNIKI PROJEKTU:

Ø  Dokumentacje projektowe i tłumaczenia

Ø  Zespół projektowy

Ø  Spotkania promocyjne

Ø  Wyremontowane produkty turystyczne

 

CELE:

Ogólny cel projektu zakłada rozwój społeczno-gospodarczy polsko-słowackiego obszaru pogranicza. Cele szczegółowe projektu to rozwój współpracy transgranicznej w zakresie turystyki  obszaru  polsko-słowackiego pogranicza przez  poprawę infrastruktury turystycznej, która przyczyni się do polepszenia atrakcyjności turystycznej obszaru  i stworzy warunki  dalszego rozwoju usług turystycznych.    

DZIAŁANIA PODEJMOWANE W PROJEKCIE:

Etap I – wspólne przygotowanie, realizacja i oddanie do użytkowania infrastruktury wytworzonej w ramach projektu.

Etap II – wspólne działania związane z obsługą informacyjną i promocyjną.

 

 

REZULTATY: 

Stworzenie spójnej oferty turystycznej. W projekcie tym przeplatają się działania na rzecz rozwoju turystyki Spisza i profesjonalnym, wspólnie przez Partnerów realizowanym, marketingiem obszaru.

Grupy docelowe: mieszkańcy obszaru, turyści przebywający w regionie, podmioty gospodarcze, firmy turystyczne i około turystyczne, samorządy i stowarzyszenia.

Działania w projekcie;

WPŁYW TRANSGRANICZNY:

Projekt buduje wspólny produkt turystyczny regionu Spisza, terenu przygranicznego należącego do dwóch sąsiadujących krajów. W oparciu o wytworzoną infrastrukturę miejscowości  przygraniczne zostaną połączone wspólną tematyczną  ścieżkę turystyczną. Projekt przyczyni się do zacieśnienia współpracy transgranicznej grup docelowych oraz organizacji realizujących projekt. Zdobyte doświadczenia oraz nawiązane partnerstwa pomogą zdobyć wzajemne zaufanie dając podstawę dalszej kooperacji w układzie transgranicznym.  Projekt jest uzupełnieniem i kontynuacją wcześniej podejmowanych inicjatyw partnerskich, dofinansowanych  z programów wspólnotowych jest dowodem owocnej współpracy dobrosąsiedzkiej po obu stronach granicy polsko – słowackiej.

Korzyści płynące z realizacji projektu będą widoczne po obu stronach granicy. Projekt będzie mieć duży wpływ na integrację społeczności lokalnej  przez wzajemny rozwój i  uzupełnianie oferty turystycznej. Połączenie  atrakcji turystycznych całego przygranicznego Spisza zwiększy zainteresowanie  regionem po obu stronach granicy, jako miejscem pobytu turystów, a przez to będzie mieć bezpośredni wpływ na rozwój usług turystycznych i około turystycznych, tworząc nowe miejsca pracy na całym obszarze projektu. Promocja regionu wpłynie na wzrost ruch turystycznego, ożywienie gospodarcze i wzrost jakości życia.

Efekty wspólne projektu, wynikające z wzajemnej współpracy:  zacieśnienie współpracy transgranicznej grup docelowych, wzmocnienie atrakcyjności turystycznej obszaru pogranicza i ochrona wspólnych  transgranicznych wartości dziedzictwa historycznego, poprawa wizerunku obszaru pogranicza oraz  wzmocnienie  atrakcyjności  obszaru  pogranicza  dla turystów,  wzrost aktywności gospodarczej pogranicza, zwiększenie liczby miejsc pracy, poprawa standardów życia mieszkańców po obu stronach granicy , wzrost wspólnych działań polskich oraz słowackich samorządów, stowarzyszeń, związków twórczych i przedsiębiorstw jako element odtwarzania wspólnoty centrów kulturowych , społecznych i gospodarczych obszaru.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Programu Współpracy Transgranicznej  Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013


 

Link do strony partnera wiodącego projektu - Spiskiej Starej Wsi

Link do strony partnera projektu - Obec Osturnia


 


Zapraszamy do obejrzenia galerii z realizacji projektu

Projekt pn.: „WSPÓLNY SPISKI OBSZAR TURYSTYCZNY”

„SPOLOČNÝ TURISTICKÝ PRIESTOR SPIŠA”