Trzy krainy logo

Remont dróg w Łapszach Niżnych

Gmina Łapsze Niżne informuje, że rozpoczęła realizację inwestycji pn.: „Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych poprzez przebudowę drogi gminnej ul. Jana Pawła II w km 0+000÷1+039; 0+000÷0+092 oraz dróg dojazdowych: ul. Leśnej w km 0+000÷3+275, ul. Spółdzielców w km 0+000÷0+162, ul. Wiśmierskiego w km 0+000÷0+314 w miejscowości Łapsze Niżne”. Wykonawcą robót wyłonionym w drodze przetargu jest Podhalańskie Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe S.A., ul. Szaflarska 102, 34-400 Nowy Targ.

Gmina Łapsze Niżne uzyskała dofinansowanie z budżetu Państwa
w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą: „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”. Uzyskana dotacja celowa  stanowi 50% kosztów realizacji zadania.

W zakres zamówienia wchodzi:

1)      Remont ul. Jana Pawła II

a)    w regionie skrzyżowania z ul. Długą z kierunku  miejscowości Trybsz
w zakresie:

 • remontu nawierzchni jezdni,
 • wykonania wysepki zawężającej i kierunkującej ruch,
 • remontu nawierzchni chodników,
 • remontu oznaczenia pionowego i poziomego z montażem znaków panelowych D-6,
 • remontu konserwacyjnego mostku (w kierunku ul. Nadwodniej),
 • remontu konserwacyjnego istniejącej kanalizacji deszczowej,
 • wymiana opraw sodowych na oprawy ledowe,

b)   w regionie placu kościelnego w zakresie:

 • remontu nawierzchni jezdni,
 • remontu nawierzchni chodników,
 • remontu oznaczenia pionowego i poziomego,
 • wymiana opraw sodowych na oprawy ledowe,

c)    w zakresie skrzyżowania z ul. Wiśmierskiego w zakresie:

 • wykonania skrzyżowania podniesionego,
 • remontu nawierzchni chodników,
 • remontu oznaczenia pionowego i poziomego,
 • remontu konserwacyjnym istniejącej kanalizacji deszczowej i odwodnienia,
 • wymiana opraw sodowych na oprawy ledowe,

d)   w regionie skrzyżowania z ul. Długą z kierunku miejscowości Niedzica w zakresie:

 • remontu nawierzchni chodników,
 • remontu oznaczenia pionowego i poziomego,
 • wymiana opraw sodowych na oprawy ledowe.

2)      Remont ul. Leśnej

a)    na odcinku od km 0,000 (od skrzyżowania z ul. Jana Pawła II) do km 1,607 w zakresie:

 • remont oznaczenia pionowego i poziomego,
 • remontu konserwacyjnego mostku,

b)   na odcinku od km 1,607 w zakresie:

 • remontu nawierzchni jezdni i poboczy,
 • remont odwodnienia z konserwacją przepustów oraz czyszczenie rowów,
 • remontu konserwacyjnego mostku (w km 2+324),
 • budowa oświetlenia ulicznego.

3)      Remont ul. Wiśmierskiego  wraz ze skrzyżowaniem z ul. Długą
w zakresie:

a)    remontu nawierzchni jezdni,

b)   remontu nawierzchni chodników,

c)   remont oznaczenia pionowego i poziomego,

d)   remontu konserwacyjnym istniejącej kanalizacji deszczowej i odwodnienia.

4)      Remont ul. Spółdzielców wraz ze skrzyżowaniem z ul. Długą
w zakresie:

a)    remontu nawierzchni jezdni,

b)   remontu nawierzchni chodników,

c)    remont oznaczenia pionowego i poziomego z montażem znaków panelowych D-6,

d)   remontu konserwacyjny istniejącego odwodnienia.

5) W ramach budowy linii oświetlenia ulicznego na ul. Leśnej zaplanowano:

 • budowę napowietrznej linii oświetlenia: 20m trasy/25m przew.,
 • budowę słupa strunobetonowego z oprawa oświetleniową: 1 kpl.,
 • budowę kablowej linii oświetlenia: 460m trasy/536m kabla,
 • budowę słupa stożkowego na fundamencie z oprawą oświetleniową: 12 kpl.,
 • budowę szafy oświetlenia ulicznego: 1 kpl.,
 • budowę przyłącza kablowego do zasilania szafy: 15m trasy/30m kabla,
 • demontaż napowietrznej linii oświetlenia: 150m.

Przebudowa i remont dróg gminnych oraz remont skrzyżowań przedmiotowych dróg z drogą powiatową, jak również budowa brakującej linii oświetlenia ulicznego, przyczynią się do znacznej poprawy bezpieczeństwa komunikacyjnego.

Back to Top