Realizacja projektu poddziałania 9.1.1 RPO WM

Gmina Łapsze Niżne i Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapszach Niżnych realizują projekt współfinansowany z budżetu Unii Europejskiej pn. Gmina Łapsze Niżne – partnerem w aktywizacji społeczno-zawodowej młodzieży, na którego realizację pozyskano z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego kwotę 178 286,59 zł, która wraz z wkładem własnym Gminy Łapsze Nizne daje całkowitą wartość projektu 209 748,93.

Celem projektu jest Poprawa – do 2017r – u klientów OPS wiedzy i umiejętności wzmacniających szanse na zatrudnienie. Grupę docelową stanowi 20 osób w wieku 16-24 lata, z terenu Gminy Łapsze Niżne, będących klientami tutejszego OPS, biernymi zawodowo, uczącymi się, zagrożonymi ubóstwem lub/i  wykluczeniem społecznym.

Projekt przewiduje pięć zadań:
1) diagnozę indywidualnych potrzeb każdego z uczestników, pod potrzeby przygotowania indywidualnego planu działania,
2) pracę socjalną skierowaną do klientów OPS, będących uczestnikami projektu,
3) wypłatę zasiłków celowych uczestnikom, na potrzeby związane z uczestnictwem w projekcie,
4) realizację usług aktywnej integracji, dobranych w indywidualnych planach działania,
5) weryfikację tych planów pod kątem poprawności ich wdrażania.

Główne rezultaty projektu to:
- czternaście osób poprawi wiedzę i umiejętności służące aktywności społecznej,
- czternaście osób poprawi wiedzę i umiejętności podejmowania decyzji dotyczących wyboru zawodu lub/i kierunków dalszego kształcenia,
- czternaście osób poprawi wiedzę i umiejętności służące poruszaniu się po rynku pracy,
- dziesięć osób zmieni status z osoby biernej zawodowo na osobę pracującą (łącznie z pracującymi na własny rachunek),
- dziesięć osób podniesie kwalifikacje,
- dwie osoby będą poszukiwały pracy po opuszczeniu projektu,
- 56% (penofunkcjonalnych) i 46% (niepełnosprawnych) uczestników projektu dokona postępu w procesie aktywizacji społeczno-zatrudnieniowej i
zmniejszenia dystansu do zatrudnienia lub podejmą dalszą aktywizację,
- 22% (penofunkcjonalnych) i  12% (niepełnosprawnych) uczestników projektu, po zakończeniu udziału podejmie zatrudnienie (nie dotyczy osób pracujących i podejmujących naukę).

 

 

 

do udziału w projekcie w szczególności zapraszamykobiety i osoby niepełnosprawne