Raport o stanie gminy

Nowelizacja samorządowych ustaw ustrojowych wprowadzona ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych wprowadziła do obowiązującego porządku prawnego nową instytucje raportu o stanie gminy.

Raport obejmuje podsumowanie działalności organu wykonawczego danej jednostki w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał organu stanowiącego oraz budżetu obywatelskiego.

Raport rozpatrywany jest przez organ stanowiący podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady w sprawie udzielenia lub nieudzielenia wójtowi absolutorium.

Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem przeprowadza się debatę.

Po zakończeniu debaty organ stanowiący przeprowadza głosowanie nad udzieleniem wójtowi wotum zaufania. Uchwałę podejmuje się większością głosów ustawowego składu rady. Niepodjęcie uchwały o udzielenie wójtowi wotum zaufania jest równoznaczne z podjęciem uchwały o nieudzieleniu wójtowi wotum zaufania.

Raport o stanie jednostki organ wykonawczy przedstawia radzie każdego roku w terminie do 31 maja.

Znalezione obrazy dla zapytania pdf ikona  Raport o Stanie Gminy za rok 2018

  Zarządzenie z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie przedstawienie Raportu o stanie Gminy Łapsze Niżne za 2018 r

 

Back to Top