Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu Strategii Terytorialnej Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Podhalańskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

Stowarzyszenie Podhalański Obszar Funkcjonalny (POF) zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Strategii Terytorialnej Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Podhalańskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027 (Strategia ZIT) wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

Przeprowadzenie konsultacji społecznych ma na celu zebranie uwag i opinii dotyczących projektu Strategii ZIT od mieszkańców Podhalańskiego Obszaru Funkcjonalnego oraz lokalnych interesariuszy w procesie przygotowania dokumentu. Konsultacje mają zapewnić udział społeczności oraz podmiotów społecznych i gospodarczych POF przy opracowywaniu Strategii ZIT.

Konsultacje społeczne przeprowadzone są w terminie od dnia 05 września 2023 r. do 26 września 2023 r.

 Konsultacje prowadzone są w następujących formach:

1) spotkania konsultacyjnego on-line w dniu 22 września 2023 r. o godz. 13.00, do którego link zamieszczony zostanie na stronach internetowych samorządów POF;

2) zamieszczenia projektu dokumentu do konsultacji na oficjalnych stronach internetowych samorządów wchodzących w skład POF i zbieranie uwag za pomocą ankiet:

https://ankieta.deltapartner.org.pl/zit_podhale_oos - formularz do OOŚ

https://ankieta.deltapartner.org.pl/zit_podhale_konsultacje - formularz do Strategii ZIT

Dokumenty do konsultacji oraz linki do ankiet zamieszczone zostaną na stronie internetowej POF: www.ofpodhale.pl i na stronach internetowych samorządów POF: www.nowytarg.pl, www.zakopane.pl, bialydunajec.com.pl,  www.czarny-dunajec.pl, ugbukowinatatrzanska.pl, www.gminakoscielisko.pl, www.lapszenizne.pl, www.ugnowytarg.pl, www.poronin.pl, www.rabka.pl, szaflary.pl, www.nowotarski.pl, www.powiat.tatry.pl oraz w ich Biuletynach Informacji Publicznej.

3) zbierania uwag za pomocą formularza konsultacyjnego stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia, zamieszczonego także na stronach internetowych samorządów POF oraz w ich Biuletynach Informacji Publicznej.

Wypełnione formularze będzie można dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 września 2023 roku drogą elektroniczną w wersji edytowalnej na adres: zit.podhale@gmail.com

Formularze do pobrania na BIP:

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu Strategii Terytorialnej Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Podhalańskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko


Nabór partnerów społeczno-gospodarczych w ramach Podhalańskiego Obszaru Funkcjonalnego

Stowarzyszenie Podhalański Obszar Funkcjonalny obejmuje 13 samorządów z terenu Podhala: Miasto Nowy Targ, Miasto Zakopane, Gminę Biały Dunajec, Gminę Bukowina Tatrzańska, Gminę Kościelisko, Gminę Poronin, Gminę Czarny Dunajec, Gminę Łapsze Niżne, Gminę Nowy Targ, Gminę Rabka-Zdrój, Gminę Szaflary oraz Powiat Nowotarski i Powiat Tatrzański. Stowarzyszenie przystąpiło do opracowania Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (Strategii ZIT) na lata 2022-2027, która umożliwi pozyskanie środków europejskich przeznaczonych na rozwój tego obszaru.

Celem prowadzonego naboru jest wyłonienie członków Rady Doradczej, która będzie stanowić ciało konsultacyjno-opiniodawcze Stowarzyszenia Podhalański Obszar Funkcjonalny w zakresie przygotowania i wdrożenia Strategii ZIT.

Rada Doradcza składa się z partnerów społeczno-gospodarczych, w szczególności  reprezentujących społeczeństwo obywatelskie, działających na rzecz ochrony środowiska, promowania włączenia społecznego, praw osób ze specjalnymi potrzebami, równości płci i niedyskryminacji.

Zapraszamy do zgłaszania swojego akcesu do Rady Doradczej przedstawicieli organizacji prowadzących działalność na terenie Podhalańskiego Obszaru Funkcjonalnego w obszarach tematycznych objętych Strategią ZIT.  Od partnerów oczekujemy zaangażowania w zakresie opiniowania zapisów Strategii ZIT na etapie jej tworzenia oraz wdrażania.

Nabór partnerów będzie trwał do dnia 10.10.2022 r. Warunkiem przystąpienia do naboru jest przesłanie wypełnionego Formularza zgłoszeniowego (w formie skanu z oryginału) na adres e-mail: zit@euroregion-tatry.eu

  1. Formularz zgłoszeniowy

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu 18 266 99 81 lub poprzez adres e-mail: zit@euroregion-tatry.eu