ZMIANY W PROCEDURZE ZWROTU PODATKU AKCYZOWEGO ROLNIKOM W 2019 R.

Zmiany wprowadza ustawa z 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2018 r., poz. 2247) oraz ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2244).
Obecnie zwrot akcyzy przysługuje do 86 litrów paliwa na hektar, natomiast od 2019 r. limit ten został podwyższony do 100 litrów. W 2019 r. stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wynosić będzie 1 zł na 1 litr oleju (na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2018 r.) .
Ponadto hodowcy bydła będą mogli ubiegać się o dodatkowe środki. Poza kwotą 100 złotych do każdego hektara, będą mogli otrzymywać dopłaty do paliwa wykorzystywanego przy chowie i hodowli bydła. W tym wypadku limit zwrotu podatku akcyzowego za ON będzie wyliczany jako iloczyn stawki zwrotu akcyzy za ON określanej co roku przez rząd, liczby 30 oraz średniej ilości bydła, które hodował rolnik w roku poprzedzającym złożenie wniosku. Liczba bydła będzie natomiast podawana w dużych jednostkach przeliczeniowych (DJP).
W praktyce oznacza to, że rolnik za każdą 1 DJP bydła, na podstawie przedłożonych faktur, otrzyma dopłatę do paliwa rolniczego w wysokości 30 złotych. Hodowcy bydła, którzy będą chcieli otrzymać zwrot będą zobowiązani dołączyć do wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej, stosowne zaświadczenie z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa za poprzedni rok.
Wprowadzone zmiany dotyczą również zmiany oznaczenia kodu oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej z: "CN 2710 19 41 do 2710 19 49" na "CN 2710 19 43 do 2710 19 48 oraz CN 3826 00".
W dalszym ciągu obowiązują dwa terminy, w których producenci rolni mogą składać wnioski o zwrot akcyzy, które będą obowiązywały także w 2019 roku, tj.: od dnia 1 lutego do ostatniego dnia lutego oraz w terminie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia.
Poniżej wzór wniosku oraz pismo Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie w/w opisanych zmian:

Data: 
czwartek, Styczeń 31, 2019