Zakup materiałów zapobiegających wystąpieniu szkód powstałych na skutek działalności wilków, rysi, bobrów i niedźwiedzi

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie pozyskała dofinansowanie z NFOŚiGW na zakup materiałów zapobiegających wystąpieniu szkód powstałych na skutek działalności wilków, rysi, bobrów i niedźwiedzi na obszarach użytkowanych rolniczo.

Zadanie obejmuje po pierwsze zakup siatki ogrodzeniowej i słupków metalowych i przekazanie tych materiałów osobom poszkodowanym w celu zabezpieczenia gruntów ornych, sadów, szkółek, lasów, grobli stawów hodowlanych, infrastruktury technicznej, drzew i innych rodzajów mienia. Ponadto, planowany jest także zakup i przekazanie poszkodowanym osobom zestawów pastucha elektrycznego w celu wykonania półtrwałych ogrodzeń wokół koszarów zagród i pastwisk, w których trzymane są zwierzęta w okresie pastwiskowym, zwłaszcza w okresie nocy, a także wokół pasiek, w których znajdują się ule oraz inny sprzęt do produkcji pszczelarskiej oraz terenów upraw np. kukurydzy.

Zaplanowane działania nie będą znacząco oddziaływać na populacje wilka, rysia, bobra i niedźwiedzia i pozwolą na ograniczenie szkód wyrządzanych przez te gatunki.

Osoby, których uprawy lub hodowle zostały poszkodowane w wyniku działalności zwierząt chronionych - wilków, rysi, niedźwiedzi i bobrów - mogą zgłosić chęć udziału w niniejszym projekcie i pozyskać niezbędny sprzęt do zabezpieczenia swojego mienia. Urządzenia będą przekazywane po podpisaniu odpowiednich umów, gwarantujących odpowiednią ich eksploatację i przeznaczenie.

Zgłoszenia można dokonać w formie mailowej, w którym oprócz danych kontaktowych powinny być  zawarte informacje dotyczące m.in. rodzaju prowadzonej działalności rolniczej, lokalizacji i powierzchni obszaru objętego wnioskowanym zabezpieczeniem, w przypadku wypasu zwierząt gospodarskich - opis i liczebność stada, opis szkód spowodowanych przez zwierzęta chronione w ciągu ostatnich 5 lat, jeśli takie wystąpiły.

Wszelkich informacji o projekcie udziela p. Tomasz Ciepły - e-mail: tomasz.cieply.krakow@rdos.gov.pl,  tel.: 12 619 81 49

Więcej  informacji na stronie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie: https://krakow.rdos.gov.pl/zarzadzanie-populacjami-gatunkow-chronionych-2021-2022

 

Data: 
czwartek, Grudzień 30, 2021