Trzy krainy logo

Wyłożenie do wglądu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla lasów będących własnością Leśnej Wspólnoty Urbarialnej w Łapszach Wyżnych

Wójt Gminy Łapsze Niżne zawiadamia, że w trybie art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 788 z późn. zm.) w dniach od 02 października do 2 grudnia 2017 roku w Urzędzie Gminy w Łapszach Niżnych, w pokoju nr 17, na okres 60 dni został wyłożony do publicznego wglądu projekt Uproszonego planu urządzenia lasu na okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2027 r. dla lasów będących własnością Leśnej Wspólnoty Urbarialnej w Łapszach Wyżnych.

Projekt uproszczonego planu urządzenia lasu zawiera opis i powierzchnię lasu, które będą podstawą do naliczenia podatku leśnego oraz zadania w zakresie gospodarki leśnej przewidziane do realizacji w latach 2018-2027.

W terminie 30 dni od wyłożenia projektów uproszczonych planów urządzenia lasu, tj. do dnia 2 listopada 2017 r. zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planów w miejscu ich wyłożenia. Ostateczną decyzję w sprawie uznania lub nieuznania zastrzeżeń lub wniosków podejmie Starosta Nowotarski w formie decyzji.

Projekty opracowane zostały na zlecenie Starosty Nowotarskiego przez Firmę Las-R Sp. z o.o. w Krakowie. W przypadku wątpliwości proszę o kontakt ze Starostwem Powiatowym w Nowym Targu.

Data: 
wtorek, Październik 3, 2017
Back to Top