Wybierz węgiel ze świadectwem

Od stycznia 2019r. obowiązują nowe przepisy dotyczące sprzedaży węgla. Każdy klient ma prawo, poprosić o certyfikat dla kupowanego opału. Po wejściu w życie ustawy o monitorowaniu i kontrolowaniu jakości paliw, pojawiło się wiele wątpliwości jakie informacje należy zamieścić na  danym świadectwie, a także jakie parametry powinien posiadać kupowany węgiel.

  1. Jakie parametry powinny zostać wskazane w świadectwie jakości węgla?

W świadectwie jakości węgla powinny zostać wskazane wartości parametrów, które określono w rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych.

Uchwała antysmogowa dla Małopolski wprowadza dodatkowe ograniczenia w zakresie parametrów węgla dopuszczonego do spalania. Dozwolone jest spalanie węgla, które zostały oznaczone jako kęsy, kostka, orzech, groszek, ekogroszek i ekomiał. Uchwała zakazuje natomiast spalania węgla oznaczonego jako miał oraz mułów węglowych i flotokoncentratów.

Dla każdego  sortymentu węgla określane są odrębne parametry, zestawione w tabelach  (tabele z wymaganiami jakościowymi węgla

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180001890/O/D2018189...)

  1. Czy na świadectwie możemy używać nazwy towaru „węgiel kamienny”, czy musimy używać nazw konkretnych sortymentów węgla?

Na świadectwie jakości paliwa stałego powinien zostać wpisany rodzaj paliwa, np. węgiel kamienny i sortyment, czyli wielkość okruchów węgla: kęsy, kostka, orzech, groszek.

  1.  Na jakiej podstawie osoba prowadząca skład węglowy może wystawiać świadectwo jakości węgla kupującemu?

Jeżeli pośrednik sprzedaje węgiel bez dokonywania zmian jego jakości, może wtedy wystawić świadectwo jakości, może także udostępnić kopię świadectwa wystawionego przez producenta paliwa przy wskazywaniu wartości parametrów.

  1. Czy każdy klient powinien otrzymać świadectwo jakości o innym (kolejnym) numerze?

Sprzedawca w momencie sprzedaży węgla wystawia świadectwo jego jakości z indywidualnym numerem. Kopia tego świadectwa, poświadczona za zgodność z oryginałem przez przedsiębiorcę, jest przekazywana każdej osobie, który nabywa węgiel.

Przykładowo, przedsiębiorca posiada w ofercie partię 100 ton węgla o tej samej jakości. Sprzedając partię 10 klientom, zobowiązany jest do wystawienia 10 świadectw o różnych numerach.

  1. Co z klientami, którzy codziennie kupują jeden worek tego samego węgla (20 kg)? Czy codziennie powinni otrzymać kopię świadectwa jakości węgla?

Tak,  przy każdym zakupie powinno zostać przekazane świadectwo.

  1. W jaki sposób zgłaszać nieprawidłowości związane z zakupem lub jakością węgla?

Za kontrolę sprzedawców i dystrybutorów węgla odpowiada Inspekcja Handlowa. Inspektor może w trakcie kontroli żądać udostępnienia dokumentów dotyczących pochodzenia i jakości paliwa oraz pobrać próbki do badań. W przypadku stwierdzenia, że sprzedawany węgiel nie spełnia wymagań jakościowych, sprzedawca podlega grzywnie lub pozbawienia wolności. Natomiast, jeśli sprzedawca nie przekaże kupującemu kopii świadectwa jakości węgla lub zawarte w nim parametry węgla będą niezgodne ze stanem faktycznym, może otrzymać karę finansową.

 

Nieprawidłowości można zgłaszać do Inspekcji Handlowej w Małopolsce

dane kontaktowe:

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Krakowie

31-752 Kraków, ul. Ujastek 1

tel. 12 448 10 30

sekretariat@krakow.wiih.gov.pl

Poniżej zamieszczono przykładowe wzory świadectw jakości węgla.

Data: 
piątek, Listopad 8, 2019