Trzy krainy logo

Wójt gminy Łapsze Niżne ogłasza konkurs na „nazwę kwartalnika” gminy Łapsze Niżne .

Regulamin Konkursu

 

NA NAZWĘ dla KWARTALNIKA dla GMINY ŁAPSZE NIŻNE

 

I. Postanowienia ogólne

 1. Wójt gminy Łapsze Niżne ogłasza konkurs na „nazwę kwartalnika” gminy Łapsze Niżne .
 2. Organizatorem konkursu jest Urząd Gminy Łapsze Niżne , ul. Jana Pawła II 20, 34-442 Łapsze Niżne, zwany dalej „Organizatorem”.
 3. Konkurs trwa od 14 do 21 marca 2017r. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na facebooku gminy Łapsze Niżne.
 4. Autor zwycięskiej nazwy dla kwartalnika otrzyma nagrodę rzeczową.  

II. Przedmiot konkursu

 1. Przedmiotem konkursu jest wybranie najciekawszej nazwy dla kwartalnika.
 2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie nazwy dla kwartalnika, która będzie miła dla oka i bliska sercu mieszkańców gminy, tak by mieszkańcy chcieli się z nim identyfikować i utożsamiać.
 3. Każdy uczestnik może przedstawić maksymalnie 1 nazwę dla kwartalnika.

III. Warunki uczestnictwa i termin składania prac konkursowych

 1. Konkurs ma charakter otwarty, mogą przystąpić do niego  osoby, które:
 1. zapoznały się z niniejszym Regulaminem konkursu i akceptują jego postanowienia;
 2. wyślą proponowaną nazwę jako komentarz pod postem konkursowym na profilu gminnego facebooka.
 3. Zwycięzca złoży pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na nieodpłatne przeniesienie
  na Organizatora konkursu całości autorskich praw majątkowych do nazwy kwartalnika, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.), oraz w przypadku osób fizycznych wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie  z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. Nr 101, poz. 1182, z późn. zm.)
 4. w przypadku osób niepełnoletnich w ich imieniu Oświadczenia, o którym mowa w pkt. b i c, podpisują przedstawiciele ustawowi.
 1. Projekt nazwy dla kwartalnika zgłoszony do udziału w konkursie nie może być z niego wycofany.
 2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia, nazwiska i informacji o zwycięzcy konkursu, za zgodą zwycięzcy.
 3. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
 4. Nazwy dla kwartalnika można zgłaszać w konkursie od 14 do 21 marca 2017r.

V. Zasady przyznawania nagród

 1. Wyboru zwycięzcy konkursu dokona Komisja konkursowa powołana przez organizatora.
 2. Komisja konkursowa przyzna jedną nagrodę: nagrodę główną rzeczową.
 3. Odbiór nagrody nastąpi w siedzibie organizatora. O terminie odbioru nagrody zwycięzcę konkursu poinformuje organizator – w ciągu 2 tygodni od dnia ogłoszenia wyników konkursu.

VII. Prawa autorskie i dane osobowe

 1. W konkursie mogą brać udział jedynie propozycje nazw będące wynikiem indywidualnej pracy twórczej uczestników, nienaruszające praw osób trzecich oraz wolne od wad prawnych.
 2. Z chwilą zgłoszenia nazwy do konkursu uczestnik konkursu wyraża zgodę na korzystanie
  z tej nazwy przez Organizatora dla celów konkursowych.
 3. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez zwycięzcę konkursu będą przez niego przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, tylko i wyłącznie do celów niniejszego konkursu, na co uczestnik konkursu wyraża zgodę poprzez przystąpienie do konkursu.
 4. Z chwilą ogłoszenia wyników konkursu następuje ostateczne przeniesienie przez Zwycięzcę konkursu na Urząd Gminy Łapsze Niżne  praw autorskich do zwycięskiej nazwy dla kwartalnika, rozporządzanie nabytymi autorskimi prawami majątkowymi,  w tym zezwalanie na wykonywanie zależnego prawa autorskiego i nieodpłatnego korzystania na wszystkich znanych w chwili ogłoszenia konkursu polach eksploatacji. Urząd Gminy Łapsze Niżne  jest uprawniony do korzystania z nazwy w sposób anonimowy – bez konieczności każdorazowego podawania danych zwycięzcy konkursu. Na warunki te uczestnik konkursu wyraża zgodę poprzez przystąpienie do konkursu.
 5. Organizator będzie mógł:
 1. utrwalać, modyfikować zwielokrotniać i upowszechniać zwycięską nazwę
  kwartalnika bez ograniczeń
 2. rozpowszechniać zwycięską nazwę kwartalnika w każdy inny sposób tj. poprzez publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie  w szczególności udostępniać publicznie tak, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym
 1. W związku z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do zwycięskiej nazwy dla kwartalnika hasła na Organizatora, zwycięzcy konkursu, poza uprawnieniem do uzyskania nagrody konkursowej, nie przysługują żadne inne roszczenia w stosunku do Organizatora oraz do osób trzecich, które te prawa następnie nabyły.

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Treść Regulaminu konkursu dostępna jest na stronie internetowej Organizatora: www.lapszenizna.pl
 2. Zgłoszenie do udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 3. Wszelkie wątpliwości dotyczące konkursu wyjaśnia Organizator.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie ma kodeks cywilny oraz ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 5. Sądem właściwym w przypadku jakichkolwiek sporów wynikłych w związku z przedmiotowym konkursem, jest sąd właściwy miejscowo i rzeczowo dla siedziby Organizatora.
Back to Top