Trzy krainy logo

Wójt Gminy Łapsze Niżne informuje o wstępnej rekrutacji osób do zatrudnienia w nowo powstającej Spółdzielni Socjalnej

W związku z chęcią przystąpienia Gminy Łapsze Niżne do Projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej- Subregion Podhalański”, którego celem jest szerzenie ekonomii społecznej i aktywizacja osób wykluczonych społecznie z terenu Gminy Łapsze Niżne, zapraszamy wszystkie chętne osoby spełniające poniższe kryteria do zgłoszenia się do Urzędu Gminy Łapsze Niżne, ul. Jana Pawła II 20, 34-442 Łapsze Niżne, pokój numer 22 budynek B (za przewiązką) w terminie do 14.04.2017 r.

Telefon do kontaktu: 18 26 59 023

Miejsce pracy: Gmina Łapsze Niżne  

Stanowisko pracy: Pracownik gospodarczy

Liczba etatów: 5

Wymagania niezbędne:

1.      Statut osoby bezrobotnej zarejestrowanej w Państwowym Urzędzie Pracy.

2.      Dodatkowo osoba musi spełniać jedno z  kryteriów, przedstawionych w poniższej tabeli.

W przypadku pozostawania
na dzień składania dokumentów rekrutacyjnych:

Dokument, który należy dostarczyć
wraz z dokumentami rekrutacyjnymi

1.       Osobą bezrobotną, w tym długotrwale bezrobotną zarejestrowaną w PUP

·   aktualne zaświadczenie z PUP lub oświadczenie uczestnika (z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą)

2.       Osobą bierną zawodowo, nieuczestniczącą
w kształceniu lub szkoleniu

·   oświadczenie na dzień składania Formularza rekrutacyjnego (z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą)

3.       Osobą  niepełnosprawną, w tym posiadającą stopień niepełnosprawności (lub równoważny, orzeczony przez ZUS o niezdolności do pracy do celów rentowych)

·   odpowiednie orzeczenie lub inny dokument poświadczający stan zdrowia

4.        Osobą lub rodziną korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej

·   zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej lub

oświadczenie uczestnika (z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń

niezgodnych z prawdą)

5.       Osobą, o której mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym

·   zaświadczenie z właściwej instytucji lub oświadczenie uczestnika (z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą)

6.       Osobą nieletnią, wobec której zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji
i przestępczości

·   zaświadczenie od kuratora; zaświadczenie z zakładu poprawczego lub innej instytucji czy organizacji społecznej zajmującej się pracą z nieletnimi o charakterze wychowawczym, terapeutycznym lub szkoleniowym; kopia postanowienia sądu; inny dokument potwierdzający zastosowanie środków zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości

7.       Osoba przebywającą w młodzieżowym ośrodku  wychowawczym

·   zaświadczenie z młodzieżowego ośrodka wychowawczego

8.       Osobą przebywającą w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii

·   zaświadczenie z młodzieżowego ośrodka socjoterapeutycznego

9.       Rodziną z dzieckiem z niepełnosprawnością,  w tym co najmniej jeden z rodziców lub opiekunów nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością

·   odpowiednie orzeczenie lub innym dokument poświadczający stan zdrowia oraz oświadczenie uczestnika (z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą)

10.    Osobą zakwalifikowaną do III profilu pomocy zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r.
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

·   zaświadczenie z PUP

11.    Osobą niesamodzielną ze względu na podeszły wiek, niepełnosprawność lub stan zdrowia

·   zaświadczenie od lekarza; odpowiednie orzeczenie lub innym dokument poświadczający stan zdrowia, oświadczenie uczestnika (z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą)

12.    Osobą zagrożoną ubóstwem i wykluczeniem społecznym zamieszkującą na terenie obszaru rewitalizowanego

·   zaświadczenie z Urzędu Gminy/Miasta
o zamieszkaniu danej osoby na tych terenach

13.    Osobą korzystającą z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

·   oświadczenie uczestnika (z pouczeniem
o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą)

14.    Bezdomną realizującą indywidualny program wychodzenia z bezdomności, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej

·   zaświadczenie od właściwej instytucji lub inny dokument potwierdzający ww. sytuację np. kopia wyroku sądowego, pismo ze spółdzielni o zadłużeniu, oświadczenie uczestnika (z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą)

15.    Osobą uzależnioną od alkoholu

·   zaświadczenie o chorobie alkoholowej, zaświadczenie z OPS/ zaświadczenie z zakładu lecznictwa odwykowego

16.    Osobą uzależnioną od narkotyków lub innych środków odurzających

·   zaświadczenie o chorobie narkotykowej lub uzależnieniu od innych środków odurzających, zaświadczenie z zakładu opieki zdrowotnej
o zakończeniu programu terapeutycznego

17.    Osobą chorą psychicznie, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego

·   zaświadczenie lekarza o chorobie psychicznej

18.    Osobą zwalnianą z zakładu karnego, mającą trudności w integracji ze środowiskiem, 
w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej

·   zaświadczenie z zakładu karnego

19.    Osobą przebywającą w pieczy zastępczej lub opuszczającą pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa
w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

·   zaświadczenie z właściwej instytucji, zaświadczenie od kuratora, wyrok sądu, oświadczenie uczestnika (z pouczeniem
o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą)

20.    Uchodźcą realizującym indywidualny program integracji, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej

·   zaświadczenie z PCPR

 

Mile widziane:

- Uprawnienia do prowadzenia samochodu osobowego, ciągnika rolniczego z przyczepą.

-Uprawnienia operatora  koparki.

Warunki pracy:

1.      Zatrudnienie na podstawie spółdzielczej umowy o pracę – min. 1rok.

2.      Pełny wymiar czasu pracy.

3.      Praca z użyciem sprzętu i narzędzi rolniczych, prowadzenie samochodu i ciągnika rolniczego.

Pozostałe informację zostaną Państwu przekazane podczas rozmowy.

 

 

Data: 
piątek, Kwiecień 7, 2017
Back to Top