Ważna informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy

Ważna informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy

1. Żadna z osób uciekających z Ukrainy przed konfliktem zbrojnym, nie ma obowiązku rejestracji w punktach recepcyjnych. Osoby te nie muszą martwić się o formalności oraz legalność swojego pobytu.

2. Osoby, które nie mają zapewnionego miejsca pobytu (noclegu) w Polsce, mogą udać się do w/w punktu recepcyjnego w celu uzyskania pomocy. Przekazane im tam zostaną informacje na temat pobytu w Polsce, zapewniony zostanie posiłek, podstawowa opieka medyczna, miejsce na odpoczynek  oraz zostanie im wskazane miejsce tymczasowego zakwaterowania.

3. W najbliższych dniach uchodźcy nie muszą składać żadnych wniosków do Urzędy do Spraw Cudzoziemców / urzędów wojewódzkich / placówek Straży Granicznej. To samo dotyczy obywateli Ukrainy, którzy są w Polsce, a ich dokumenty pobytowe utraciły ważność.

4. Wszystkim osobom uciekającym z Ukrainy przed konfliktem zbrojnym zapewniony zostanie dostęp do bezpłatnej opieki medycznej i polskiej służby zdrowia.

5. Obywatele Ukrainy przebywający w Polsce nie muszą wyjeżdżać z kraju w przypadku utraty ważności dokumentów pobytowych. Nie muszą również obawiać się o legalność swojego dalszego pobytu.

6. Wojewoda nie wydaje zaświadczeń ani nie umieszcza specjalnych stempli w paszporcie dla uchodźców wojennych, które potwierdzają ich legalny pobyt.

7. Aktualne informacje dla obywateli Ukrainy są dostępne na stronie ua.gov.pl.

 

***

Важлива інформація щодо перебування в Польщі людей, які втікають з України

1. Ніхто з осіб, які втікають з України перед збройним конфліктом, не зобов'язані реєструватися в пунктах прийому. Цим людям не доведеться турбуватися про формальності та законність свого перебування.

2. Люди, які не мають місця перебування (проживання) в Польщі, можуть звернутися за допомогою до вищезгаданого пункту прийому. Їм нададуть інформацію про перебування в Польщі, забезпечать харчуванням, основним медичним обслуговуванням, місцем відпочинку, нададуть місце тимчасового проживання.

3. Найближчими днями біженці Ви не повинні подавати жодних заяв до Управління у справах іноземців / воєводських відділів / прикордонних постів. Те ж саме стосується громадян України, які перебувають у Польщі і у них закінчився термін дії дозволу на проживання.

4. Усім особам, які тікають з України від збройного конфлікту, буде надано доступ до безкоштовного медичного обслуговування та медичної допомоги Польщі.

5. Громадянам України, які проживають у Польщі, не потрібно залишати країну у разі закінчення терміну дії посвідки на проживання. Їм також не доведеться турбуватися про законність свого подальшого перебування.

6. Воєвода не видає довідок і не ставить у паспорті біженців з війни спеціальні штампи, які підтверджують їх законне перебування.

7. Актуальна інформація для громадян України доступна на сайті ua.gov.pl.

***

 

Important information on the stay in Poland of people fleeing from Ukraine

1. None of the people fleeing from Ukraine before an armed conflict is required to register at reception points. These people do not have to worry about the formalities and legality of their stay.

2. People who do not have a place of stay (accommodation) in Poland can go to the above-mentioned reception point for help. They will be provided with information about their stay in Poland, will be provided with a meal, basic medical care, a place to rest, and will be provided with a place of temporary accommodation.

3. In the coming days, refugees do not have to submit any applications to the Office for Foreigners / voivodeship offices / Border Guard posts. The same applies to Ukrainian citizens who are in Poland and their residence permits have expired.

4. All persons fleeing Ukraine from the armed conflict will be provided with access to free medical care and Polish health care.

5. Ukrainian citizens residing in Poland do not have to leave the country in the case of expiry of the residence permits. They also do not have to worry about the legality of their further stay.

6. The voivode does not issue certificates or place special stamps in the passport for war refugees, which confirm their legal stay.

7. Up-to-date information for Ukrainian citizens is available at ua.gov.pl.

 

 

Data: 
czwartek, Marzec 3, 2022