Sprawdź czym oddychasz - pyłomierz na Urzędzie Gminy w Łapszach Niżnych

Wzorem lat ubiegłych, również w tym roku, w  dniach 2-20 marca 2020 w Gminie Łapsze Niżne przy wsparciu Krakowskiego Alarmu Smogowego prowadzone będą pomiary stężeń zanieczyszczeń pyłem zawieszonym PM10. Pomiary są realizowane w ramach projektu zintegrowanego LIFE pn: "Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze" dofinansowanego ze środków programu LIFE Unii Europejskiej.

Pyłomierz został zamontowany przy budynku Urzędu Gminy w Łapszach Niżnych. Warto pamiętać, że to my sami poprzez własne działania odpowiadamy za stan jakości powietrza w naszym otoczeniu. Na terenie gminy nie ma stałej stacji monitorującej jakość powietrza, zatem jest to doskonała okazja do sprawdzenia jakim powietrzem oddychamy.

Zachęcamy do śledzenia wyników pomiarów na naszej stronie:

 

Co to jest pył zawieszony PM10?

Pył zawieszony to mieszanina drobnych cząstek o różnych rozmiarach i o różnym składzie chemicznym. Cząstki o średnicy mniejszej niż 10 mikrometrów (PM10) mogą wnikać do płuc, co powoduje poważne problemy zdrowotne, w szczególności u osób starszych oraz dzieci. PM10 to pył zawieszony, który przede wszystkim wpływa negatywnie na układ oddechowy. To właśnie on odpowiada za ataki kaszlu, świszczący oddech, pogorszenie się stanu osób z astmą czy za ostre, gwałtowne zapalenie oskrzeli.

Skład chemiczny pyłu zawieszonego

Na powierzchni pyłu przenoszone są toksyczne związki chemiczne niebezpieczne dla zdrowia ludzkiego, takie jak: metale ciężkie (arsen, nikiel, kadm, ołów) oraz WWA (wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, w tym benzo(a)piren).  Jednym słowem - PM10 jest szkodliwy z uwagi na zawartość rakotwórczych metali ciężkich.

Źródła pyłu zawieszonego

Przyczyn zanieczyszczenia powietrza jest kilka: domowe piece grzewcze czy transport samochodowy. Główną przyczyną zanieczyszczenia rakotwórczym benzo[a]pirenem jest tzw. niska emisja (emisja na niskiej wysokości). Niska emisja wynika z ogrzewania domów za pomocą węgla i innych paliw stałych, często w piecach nie spełniających żadnych standardów emisyjnych. W piecach tych spalane są  nie tylko odpady węglowe (muł i miał), ale także zwykłe śmieci, w tym tworzywa sztuczne.

Niekorzystne warunki meteorologiczne, szczególnie brak wiatru i inwersja w znacznym stopniu sprzyjają kumulowaniu się zanieczyszczeń przy powierzchni ziemi i powstawaniu smogu. W konsekwencji powodują przekraczanie wartości stężeń dopuszczalnych zanieczyszczeń, szczególnie pyłu PM10.

Dla pyłu PM10 dopuszczalny poziom dobowy wynosi 50 µg/m3. W przypadku  jego przekroczenia warto stosować się do zaleceń i tym samym ograniczyć ryzyko wystąpienia problemów zdrowotnych:

 

Data: 
środa, Marzec 4, 2020