Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki i przeciwdziałania problemom alkoholowym oraz działań na rzecz mniejszości narodowych w 2021 r

OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Działając na podstawie art. 15 ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) ogłasza się rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki i przeciwdziałania problemom alkoholowym oraz działań na rzecz mniejszości narodowych w 2021 roku.

Szczegółowe informacje znajdują się w Zarządzeniu Nr W.0050.1.1.2021 Wójta Gminy Łapsze Niżne z dnia 8 stycznia 2021roku stanowiącym załącznik do niniejszej informacji.

https://bip.malopolska.pl/uglapszenizne,m,313520,2019.html

Data: 
piątek, Styczeń 8, 2021