Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki i przeciwdziałania problemom alkoholowym oraz działań na rzecz mniejszości narodowych w 2020 r

OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Działając na podstawie art. 15 ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.) ogłasza się rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki i przeciwdziałania problemom alkoholowym oraz działań na rzecz mniejszości narodowych w 2020 roku.

Szczegółowe informacje znajdują się w Zarządzeniu Nr W.0050.1.2.2020 Wójta Gminy Łapsze Niżne z dnia 9 stycznia 2020 roku stanowiącym załącznik do niniejszej informacji.

https://bip.malopolska.pl/uglapszenizne,m,313520,2019.html

 

Data: 
piątek, Styczeń 10, 2020