Trzy krainy logo

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki i przeciwdziałania problemom alkoholowym oraz działań na rzecz mniejszości narodowych w 2018r

OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Działając na podstawie art. 15 ust.2j  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ((tekst jednolity Dz. U. z  2016 r. poz. 1817 ze zm.) ogłasza się rozstrzygnięcie  otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych  w zakresie ochrony i promocji zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki i przeciwdziałania problemom alkoholowym oraz działań na rzecz mniejszości narodowych  w 2018 roku.

 

Szczegółowe informacje znajdują się w Zarządzeniu Nr W.0050.1.6.2018 Wójta Gminy Łapsze Niżne z dnia 15 stycznia 2018 roku stanowiącym załącznik do niniejszej informacji.

 

https://bip.malopolska.pl/uglapszenizne,a,1391737,otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-w-zakresie-wspierania-i-upowszechniania-kultur.html

Data: 
czwartek, Styczeń 18, 2018
Back to Top