Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)

(PSZOK) to miejsce w którym mieszkańcy Gminy Łapsze Niżne mogą zostawić odpady komunalne zebrane w sposób selektywny, wytworzone i dostarczone samodzielnie z nieruchomości  znajdujących się na terenie Gminy Łapsze Niżne.

PSZOK mieści się na terenie Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Nowym Targu przy ul. Jana Pawła II 115 prowadzonego przez FCC Podhale Sp. z o. o.

PSZOK w Nowym Targu czynny jest 4 dni w tygodniu: w poniedziałek, środę i piątek w godzinach od 9:00 do 15:00 oraz w sobotę od 9:00 do 13:00 z wyjątkiem Świąt i dni wolnych od pracy

PSZOK przyjmuje wyłącznie odpady komunalne zebrane w sposób selektywny, oraz dostarczone w sposób umożliwiający ich selektywne odbieranie, w ramach uiszczonych do Urzędu Gminy Łapsze Niżne opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie ze złożoną deklaracją. Do PSZOK odpady należy dostarczyć we własnym zakresie i na własny koszt.

Przed dostarczeniem odpadów do PSZOK mieszkaniec Gminy Łapsze Niżne zobowiązany jest powiadomić Urząd Gminy Łapsze Niżne przy ul. Jana Pawła II 20 o zamiarze transportu,  oraz rodzaju odpadów komunalnych do PSZOK w Nowym Targu. Zawiadomienia dokonuje w Urzędzie Gminy Łapsze Niżne, pokój nr 16.  Osoba, która złożyła Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i nie zalega z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Po dokonaniu zgłoszenia wydane zostanie „Pozwolenie na wywóz odpadów do PSZOK”, które należy okazać w PSZOK w Nowym Targu.

W PSZOK można bezpłatnie zostawić selektywnie zebrane oraz właściwie zabezpieczone odpady komunalne, w szczególności:

 • papier,
 • metal,
 • tworzywa sztuczne,
 • opakowania wielomateriałowe,
 • szkło,
 • odzież i tekstylia,
 • przeterminowane leki i chemikalia,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe (wyłączając azbest),(1 Mg/rok),
 • zużyte opony (od samochodów osobowych)
 • odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone,
 • odpady niebezpieczne,
 • odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki.

To bardzo ważne, by odpady niebezpieczne, czyli np. baterie, zużyte tonery, trafiły do PSZOK, ponieważ stamtąd zostaną przekazane do recyklerów, którzy, zajmują się ich przetwarzaniem. Nie wszyscy wiedzą, że jedna zużyta bateria z pilota samochodowego jest w stanie zatruć aż 400 litrów wody!

Niedopuszczalną praktyką jest pozostawianie problematycznych odpadów w zwykłych pojemnikach do segregowania odpadów lub wręcz porzucanie ich w miejscach do tego nieprzeznaczonych (np. lasach, polach). Powoduje to wielkie straty dla przyrody i Państwa, które wydaje na oczyszczanie takich miejsc ogromne środki finansowe, np. na usuwanie odpadów z lasów.

Ważne:

PSZOK nie przyjmuje odpadów zmieszanych
PSZOK nie przyjmuje odpadów powstających w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej, oraz z nieruchomości niezamieszkałych.

Szczegółowe informacje zawarto w  Regulaminie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) dla mieszkańców Gminy Łapsze Niżne.

 

Data: 
poniedziałek, Grudzień 14, 2020