Przypominamy, że nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych trwa do 8 lipca br.

Szanowni Państwo, w związku z trwającym naborem kandydatów na rachmistrzów terenowych do powszechnego spisu rolnego PSR 2020, uprzejmie przypominamy, że nabór ten zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1728) jest naborem otwartym i konkurencyjnym. Jedyne kryteria, jakie musi spełniać kandydat na rachmistrza terenowego, zostały określone w art. 20 ust. 1 ustawy. Naboru kandydatów na rachmistrzów terenowych dokonuje się spośród osób:

1) pełnoletnich;

2) zamieszkałych na terenie danej gminy;

3) posiadających co najmniej średnie wykształcenie;

4) posługujących się językiem polskim w mowie i w piśmie;

5) które nie były skazane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wszystkie osoby zgłaszające się i spełniające warunki ustawowe powinny zostać zarejestrowane jako kandydaci na rachmistrzów terenowych. Ustawa nie przewiduje stosowania żadnych innych dodatkowych kryteriów naboru.

W celu wyeliminowania ewentualnych nieprawidłowości w zapisach ogłoszeń o naborze, uprzejmie prosimy o weryfikację treści ogłoszeń, a w przypadku wystąpienia niepoprawnych zapisów dostosowanie ich do wymogów ustawy.  

Prosimy mieć na uwadze, że w myśl zapisów ustawy o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. i zgodnie z instrukcją organizacyjną do PSR 2020, organizacja i przeprowadzenie naboru kandydatów na rachmistrzów terenowych jest zadaniem gminy. Gminne biura spisowe powinny przeprowadzić odpowiednią akcję informacyjną i popularyzacyjną w celu naboru wystarczającej liczby kandydatów na rachmistrzów terenowych.

Prosimy także o rejestrowanie na bieżąco kandydatów na rachmistrzów terenowych w Systemie Ewidencji Rachmistrzów (SER).  Jeśli administrator SER w Państwa gminie nie otrzymał jeszcze z Systemu danych niezbędnych do logowania, prosimy o kontakt z naszymi pracownikami – opiekunami gminy.

Zgodnie z przekazaną Państwu wcześniej procedurą naboru, po rejestracji kandydata w SER gminy powinny przekazać kandydatowi login do aplikacji e/m-learningowej. Jeżeli kandydat był nieobecny podczas rejestracji, informację o nadanym loginie można przesłać np. na podany w zgłoszeniu adres e-mail lub wiadomością tekstową na podany numer telefonu komórkowego. Natomiast hasło do aplikacji zostanie wysłane bezpośrednio przez system na adres e-mail kandydata wprowadzony do SER.

Aplikacja e/m-learningowa, obecnie jeszcze nieaktywna, zostanie uruchomiona przez GUS przed szkoleniami kandydatów na rachmistrzów, planowanymi zgodnie z harmonogramem do PSR 2020 na okres od 3 sierpnia do 11 września br. Szkolenia będą prowadzone on-line.

Więcej informacji o szkoleniach przekażemy Państwu niebawem.

Przypominamy, że nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych trwa do 8 lipca br.

 

Z poważeniem

Wojewódzkie Biuro Spisowe w Krakowie

tel. +48 12 42 04 050

ul. Kazimierza Wyki 3, 31-223 Kraków

tel. +48 12 41 56 011

SekretariatUSKRK@stat.gov.pl

krakow.stat.gov.pl

Data: 
wtorek, Czerwiec 30, 2020