Przetarg nieograniczony pn. "Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łapszach Wyżnych"

Postępowanie pn. Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łapszach Wyżnych jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art.10 ust.1 oraz art.39 – 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz.1843 ze zm.) oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 tejże ustawy.

1.OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Działając na podstawie art.40 ust.1 ustawy - Prawo zamówień publicznych Gmina Łapsze Niżne zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łapszach Wyżnych

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 31 lipca 2020 r.

Termin składania ofert: do dnia 10 sierpnia 2020 r. do godz.10:00

2. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art.37 ust.2 ustawy - Prawo zamówień publicznych Gmina Łapsze Niżne udostępnia Specyfikację istotnych warunków zamówienia pn. Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łapszach Wyżnych z dnia 31 lipca 2020 r.:

1) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

2) Załącznik nr 1 – Wymagania techniczne

3) Załącznik nr 2 – Wzór umowy

4) Załącznik nr 3 – Formularz ofertowy

5) Załącznik nr 4 – Oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania

6) Załącznik nr 5 – Oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki udziału w postępowaniu

7) Załącznik nr 6 – Oświadczenie Wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (dokument składany samodzielnie przez Wykonawcę w terminie do 3 dni po otwarciu ofert)

8) Załącznik nr 7 – Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do tej samej grupy kapitałowej (dokument składany samodzielnie przez Wykonawcę w terminie do 3 dni po otwarciu ofert)

9) Załącznik nr 8 – Wykaz wykonanych dostaw (dokument składany na wezwanie Zamawiającego, po upływie terminu składnia ofert)

10) Załącznik nr 9 – Oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne (dokument składany na wezwanie Zamawiającego, po upływie terminu składnia ofert)

11) Załącznik nr 10 – Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (dokument składany na wezwanie Zamawiającego, po upływie terminu składnia ofert)

12) Załącznik nr 11 – Zobowiązanie podmiotu trzeciego (dokument składany wraz z ofertą do upływu terminu składania ofert)

 

3. WYJAŚNIENIE I ZMIANA NR 1 TREŚCI SIWZ

Działając na podstawie art.38 ust.2 Prawa zamówień publicznych Gmina Łapsze Niżne udostępnia wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia pn. Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łapszach Wyżnych

Wyjaśnienie i zmiana nr 1 treści SIWZ - pismo z dnia 3 sierpnia 2020 r.

4. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Działając na podstawie art.86 ust.5 Prawa zamówień publicznych Gmina Łapsze Niżne udostępnia informacje z otwarcia ofert złożonych w postepowaniu pn. Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łapszach Wyżnych

Informacja z otwarcia ofert – pismo z dnia 10 sierpnia 2020 r.

5. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art.92 ust.2 Prawa zamówień publicznych Gmina Łapsze Niżne udostępnia zawiadominie o wyborze najkorzystniejszej oferty w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łapszach Wyżnych

Zawiadomienie z dnia 12 sierpnia 2020 r.

6. ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Ochotnicza Straż Pożarna w Łapszach Niżnych informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łapszach Wyżnych udzieliła zamówienia.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 17 sierpnia 2020 r.

Data: 
piątek, Lipiec 31, 2020
Back to Top