Podsumowanie I spotkania Programu Rewitalizacji

Informacja z I spotkania dotyczącego opracowania Programu Rewitalizacji dla Gminy Łapsze Niżne w dniu 24 maja 2016 r.

Informacja z  I spotkania dotyczącego opracowania Programu Rewitalizacji dla Gminy Łapsze Niżne

W dniu 24 maja 2016 o godz. 16.30 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Łapszach Niżnych

Spotkanie otworzył i w tematykę rewitalizacji  wprowadził zebranych pan Jakub Jamróz Wójt Gminy Łapsze Niżne.

W spotkaniu konsultacyjnym uczestniczyli Sołtysi Radni oraz mieszkańcy Gminy.

Po części wprowadzającej prowadzący spotkanie pan Łukasz Wróblewski przeszedł do omówienia prezentacji na temat idei rewitalizacji i wyników analizy ankiet, które mieszkańcy wypełniali na potrzeby wykonania diagnozy Gminy oraz wyznaczenia typu obszaru rewitalizacji Gminy.

Prezentacja składała się z części:

 1. Rewitalizacja – podstawowe zagadnienia
 2. System pracy nad Programem
 3. Wyniki analiz przeprowadzonych pod kątem wyznaczenia obszaru rewitalizacji
 4. Wstępna analiza wyznaczenia granic obszaru rewitalizacji
 5. Ustalanie metodologii, trybu i zasad zgłaszania projektów rewitalizacyjnych
 6. Ogólne zasady funkcjonowania Komitetu Rewitalizacyjnego

Najważniejsze wnioski to:

 • rewitalizacja jest wieloletnim procesem zintegrowanym, to projekt mający na celu wyprowadzenie ze stan kryzysowego,
 • działania w ramach rewitalizacji nie mogą być ze sobą sprzeczne, muszą być spójne i komplementarne przyczyniając się do synergii efektów,

ziałania w ramach rewitalizacji to nie tylko zadania infrastrukturalne, to także powiązanie z organizacjami społecznymi (duże pole działania GOPS, LGD, Stowarzyszenia, Kluby sportowe, OSP) na rzecz lokalnej społeczności; walka przeciw wykluczeniu i rozwiązywanie negatywnych problemów społecznych – rewitalizacja społeczna,

 • działania rewitalizacyjne mają być skoncentrowane,
 • rewitalizacja to ożywienie terenu, korzystać z jej efektów mają wszyscy,
 • obszar rewitalizacji musi zostać wyodrębniony na podstawie wstępnej analizy gminy.

Konstruując Gminny Program Rewitalizacji trzeba pamiętać, że najważniejszym celem jego realizacji jest polepszenie warunków życia ludzi zamieszkujących rewitalizowany obszar.

Istnieje potrzeba stworzenie szerokiego Partnerstwa podczas opracowania i realizacji GPR.

Partycypacja w programie trwa cały czas – jest ciągła - przez cały okres przygotowania oraz wdrażania programu rewitalizacji.

W dalszej części omówiono system przygotowania Programu Rewitalizacji dla Gminy Łapsze Niżne.

W kolejnym punkcie omówione zostały wyniki przeprowadzonych analiz i badań ankietowych. W ramach tego punktu przedstawiono:

 • metodykę prowadzenia badań
 • metodykę analizy danych i syntezy wyników
 • omówiono wnioski wypływające z badania.

Na zakończenie dokonano wstępnej analizy wyznaczenia granic obszaru rewitalizacji oraz określono w zarysie metodologią, trybu i zasada zgłaszania projektów rewitalizacyjnych.

Pierwsze spotkanie zgromadziło 17 osób.

Kolejne spotkanie zaplanowano – na II połowę czerwca,  przedmiotem spotkania będzie:

 • wybór obszaru rewitalizacji,
 • wstępna analiza zadań rewitalizacyjnych przewidziana w okresie realizacji Programu.
 • omówienia budowy Gminnego Programu Rewitalizacji

Serdecznie Państwa zapraszamy do włączenia się w prace nad przygotowaniem Programu Rewitalizacji dla Gminy Łasze Niżne

W celu wyrażania Państwa opinii i sugestii oraz kierowania wniosków i zapytań w zakresie opracowywanego Programu Rewitalizacji dla Gminy Łasze Niżne prosimy o kontakt fundusze@lapszenizne.pl

Zapraszamy do włączenia się w proces budowania Gminnego Programu Rewitalizacji.

Poniżej do pobrania prezentacja ze spotkania.

Prezentacja ze spotkania, plik w formacie PDF