Ogłoszenie o wyłożeniu do wglądu publicznego projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łapsze Niżne