Ogłoszenie o konkursie

Wójt Gminy Łapsze Niżne ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Łapszach Niżnych, ul. Długa 169

Konkurs zostanie prowadzony w oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym nie będącym przedsiębiorcą (Dz. U. z 2018 r. poz. 393) oraz w oparciu o Regulamin przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Łapszach Niżnych, ul. Długa 169.

 I. Wymagane kwalifikacje kandydata:

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:

 1. posiada wykształcenie wyższe,
 2. posiada wiedzę i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków kierownika,
 3. posiada co najmniej 5-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej 3-letni staż pracy,
 4. nie została prawomocnie skazana za przestępstwo popełnione umyślnie.

II. Wymagane od kandydatów dokumenty:

Kandydaci zgłaszający się do konkursu składają następujące dokumenty:

 1. podanie o przyjęcie na stanowisko Kierownika SP GOZ w Łapszach Niżnych,
 2. dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska objętego konkursem,
 3. opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej,,
 4. dokumenty potwierdzające 5-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo potwierdzające 3-letni staż pracy i ukończenie studiów podyplomowych na kierunku zarządzanie,
 5. inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata,
 6. zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego,
 7. oświadczenie kandydata o braku prawomocnego orzeczenia wobec niego zakazu zajmowania stanowiska kierownika
 8. oświadczenie własnoręcznie podpisane o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb konkursu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 oraz ustawą
  z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781).

Dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe, powinny być złożone w oryginale lub uwierzytelnionej kopii. Na prośbę Komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów.

III. Miejsce i termin składania wymaganych dokumentów

 1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do dnia
  30 października 2019 r
  . do godz.15.30 osobiście w Biurze Obsługi Klienta
  w Urzędzie Gminy w Łapszach Niżnych w godzinach pracy urzędu lub za pośrednictwem poczty  na adres Urząd Gminy w Łapszach Niżnych ul. Jana
  Pawła II 20, 34-442 Łapsze Niżne  w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia
  w Łapszach Niżnych”. Na kopercie kandydat umieszcza również swoje imię
  i nazwisko oraz adres i telefon kontaktowy. W przypadku ofert przesłanych pocztą decyduje data wpływu do Urzędu Gminy w Łapszach Niżnych. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Postępowanie konkursowe przeprowadzi Komisja konkursowa powołana przez Radę Gminy  Łapsze Niżne Uchwałą Nr XI-119/19 z dnia 30 września 2019 r.

Zasady postępowania konkursowego określa Regulamin przyjęty przez Komisję Konkursową.

 IV. Udostępnienie materiałów informacyjnych

Z materiałami informacyjnymi o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Łapszach Niżnych  można zapoznać się u Kierownika w siedzibie SP GOZ w Łapszach Niżnych, ul. Długa 169 
w godzinach  8:00-15:00.

V.  Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur

 1. Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur nastąpi w ciągu 14 dni od daty upływu terminu składania zgłoszeń.
 2. O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Informacja o wynikach konkursu podana zostanie do publicznej wiadomości na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy, w siedzibie Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Łapszach Niżnych przy ul. Długiej 169 oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy w Łapszach Niżnych.

 

Data: 
wtorek, Październik 15, 2019