Trzy krainy logo

Ogłaszamy Nabory

Ogłaszamy nabory wniosków o przyznanie pomocy w ramach przedsięwzięć:

1.1.5 Rozwój działalności gospodarczych;

1.1.6 Rozwój działalności gospodarczych przez osoby do 34 r. życia

1.2.5 Promocja i stworzenie warunków do aktywnego trybu życia oraz integracji mieszkańców

W ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrążanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Przedsięwzięcie:

1.1.5 Rozwój działalności gospodarczych w tym w branżach wskazanych jako kluczowe dla rozwoju obszaru i/lub mający pozytywny wpływ na ochronę środowiska i/lub przeciwdziałanie zmianom klimatu i/lub ukierunkowanych na innowację i/lub wykorzystujących lokalne zasoby

1.1.6 Rozwój prowadzony przez osoby do 34 roku życia działalności gospodarczych w tym w branżach wskazanych jako kluczowe dla rozwoju i/lub wykorzystujących lokalne zasoby

1.2.5 Promocja i stworzenie warunków do aktywnego trybu życia oraz integracji mieszkańców

 

Termin składania wniosków:

Od 12 września 2018 -

26 września 2018

do godziny 14:30

Od 12 września 2018 -

26 września 2018

do godziny 14:30

Od 12 września 2018 -

26 września 2018

do godziny 14:30

Wysokość dostępnych środków:

179 432,00 zł

225 051,00 zł

300 000,00 zł

Wskaźnik produktu:

Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa (ogółem) – 7 szt., w tym:

-działających w ramach branż wskazanych jako kluczowe dla rozwoju obszaru

-mających pozytywny wpływ na ochronę środowiska i/lub przeciwdziałanie zmianom klimatu -min 3 szt.

-ukierunkowanych n innowacje -min 1szt.

-wykorzystujących lokalne zasoby

 

Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa przez osoby do 34 roku życia – 3 szt., w tym:

- działających w ramach branż wskazanych jako kluczowe dla rozwoju obszaru,

-wykorzystujących lokalne zasoby

Liczba zadań obejmujących działania w zakresie promocji i stworzenia warunków do aktywnego trybu życia oraz integracji mieszkańców

Wysokość pomocy:

Na 1 operacje nie może być niższa niż 50 000 zł  i nie może przekroczyć 179 432 zł

 

Na 1 operacje nie może być niższa niż 50 000 zł i nie może przekroczyć 150 000 zł

 

50 000 zł

Intensywność pomocy i forma wsparcia:

Do 60% kosztów

kwalifikowalny w formie refundacji

Do 60% kosztów kwalifikowalny w formie refundacji

Do 90% kosztów kwalifikowalny w formie refundacji

Link do ogłoszenia

o naborze

 

Ogłoszenie Nr 1/2018

http://spisz.org/node/811

 

 

Ogłoszenie Nr 2/2018

http://spisz.org/node/812

 

 

Ogłoszenie Nr 3/2018

http://spisz.org/node/814

 

Forma i miejsce składania wniosków:  Wnioski należy składać wraz z załącznikami, w wersji papierowej w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach oraz w formie elektronicznej na płycie CD/DVD tożsamej z wersją papierową, bezpośrednio w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Spisz - Podhale w Nowym Targu ul. Bulwarowa 9 w godzinach przyjęć stron (8:00 - 14:30).

Warunki udzielenia wsparcia:

 1. Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu.
 2. Zgodność zakresu tematycznego operacji z zakresem wskazanym w ogłoszeniu.
 3. Zgodność operacji ze Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR).
 4. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.
 5. Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów. Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi 60% możliwych do uzyskania punktów.

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji:

 1. WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 wraz  z załącznikami.
 2. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 3. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY o złożeniu tożsamej wersji papierowej z wersją elektroniczną wniosku o przyznanie pomocy.

Dodatkowe informacje:

 1. Lokalne kryteria wyboru operacji wraz z zasadami przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium znajdują się na stronie LGD Spisz – Podhale: www.spisz.org oraz w wersji papierowej w siedzibie LGD Spisz – Podhale: Nowy Targ ul. Bulwarowa 9.
 2. Formularz wniosku o przyznanie pomocy, formularz wniosku o płatność, formularz umowy              o udzielenie wsparcia oraz LSR są udostępnione na stronie: LGD Spisz – Podhale: www.spisz.org oraz do wglądu w wersji papierowej w siedzibie LGD Spisz – Podhale: Nowy Targ ul. Bulwarowa 9.
 3. Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Spisz – Podhale w Nowym Targu ul. Bulwarowa 9, w godzinach przyjęć stron (8:00 - 14:30) oraz pod numerem  tel. 664 758 092.

 

 

 

Data: 
środa, Wrzesień 5, 2018