Oferta Ochotniczej Straży Pożarnej w Trybszu na realizację zadania "Zawody sportowo-pożarnicze dla Młodzieżowych Drużyn Pożarnych"

Wójt Gminy Łapsze Niżne informuje, że została złożona oferta na realizację zadania „Zawody sportowo-pożarnicze dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych” w trybie uproszczonym tj. z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Szczegółowe zasady przyznawania dotacji w powyższym trybie określa art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r.  poz. 571). Zgodnie z niniejszą ustawą Urząd Gminy w Łapszach Niżnych podaje do publicznej wiadomości  informację dot. niniejszej oferty.

Złożona oferta przez okres 7 dni jest podana do publicznej wiadomości, tj. zamieszczona na:

            - tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łapsze Niżne;

            - stronie internetowej Urzędu Gminy www.lapszenizne.pl;

            - Biuletynie Informacji Publicznej.

W terminie 7 dni od daty upublicznienia oferty każdy może zgłosić do niej uwagi.

Oferta Ochotniczej Straży Pożarnej w Trybszu

Nazwa zadania „Zawody sportowo-pożarnicze dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych”

Kwota dofinansowania: 10 000,00 zł brutto.

Data: 
wtorek, Czerwiec 6, 2023