„Od bierności do aktywności edycja II”

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi projektu „Od bierności do aktywności edycja II”, który uzyskał dofinansowanie w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 8 Oś Priorytetowa Rynek pracy, Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa, z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cel projektu podniesienie poziomu aktywności zawodowej u min.80% uczestników projektu i podjęcie zatrudnienia przez min. 45%-60% os. dzięki udziałowi w formach wsparcia zaproponowanych w projekcie od 2020-IX01 do 31-VIII -2022 r.

Więcej informacji uzyskają Państwo w załączonych zdjęciach pod podanymi numerami telefonów oraz na stronach internetowych

Data: 
czwartek, Wrzesień 17, 2020