Obwieszczenie Wójta o konsultacjach społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Łapsze Niżne na lata 2016 - 2023.

 

OBWIESZCZENIE NR W.0050.3.2.2017

Wójta Gminy Łapsze Niżne

z dnia 14.03.2017r.

Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 3, w związku z art. 6 Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t. j. Dz. U. z 2015r. Poz.1777) oraz art. 30 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.)

Wójt Gminy Łapsze Niżne

zawiadamia o konsultacjach społecznych

projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Łapsze Niżne na lata 2016 - 2023

 

Celem konsultacji jest zebranie uwag, opinii i propozycji dotyczących założeń projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Łapsze Niżne na lata 2016 – 2023.

 

Termin konsultacji: od dnia 21 marca 2017 r. do dnia 19 kwietnia 2017 r.

 

Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Łapsze Niżne na lata 2016 - 2023 wraz  z Formularzem konsultacji udostępniony będzie w ww. terminie:

1.      w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Łapsze Niżne, ul. Jana Pawła II 20, 34-442 Łapsze Niżne - pok. nr 21 w godzinach pracy Urzędu;

2.      w wersji elektronicznej na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Gminy Łapsze Niżne www.lapszenizne.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Do udziału w konsultacjach uprawnieni są:

1.    Mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości
i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego;

2.    Mieszkańcy Gminy inni niż wymienieni w pkt 1;

3.    Podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą;

4.    Podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;

5.    Jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;

6.    Organy władzy publicznej;

7.    Podmioty, inne niż wymienione w pkt 6, realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

Konsultacje przeprowadzone zostaną w następujących formach:

1)      Zbieranie uwag w postaci papierowej lub elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego (załącznik nr 1). Wypełnione czytelnie formularze będzie można dostarczyć:

 a) drogą elektroniczną na adres e-mail gmina@lapszenize.pl,

 b) drogą korespondencyjną na adres Urzędu Gminy Łapsze Niżne, ul. Jana Pawła II 20, 34-442 Łapsze Niżne,

 c) bezpośrednio na Dziennik Podawczy w Urzędzie Gminy Łapsze Niżne w godzinach pracy Urzędu,

2)      Spotkania otwartego z interesariuszami rewitalizacji, umożliwiającego przedstawienie uwag  i opinii. Szczegółowy termin i miejsce podane zostaną co najmniej 7 dni kalendarzowych przed planowanym spotkaniem.

3)      Zbieranie uwag ustnych do protokołu w pok. nr 21 Urzędu Gminy Łapsze Niżne, ul. Jana Pawła II 20, 34-442 Łapsze Niżne w godzinach pracy Urzędu.

 

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Łapsze Niżne oraz zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy www.lapszenizne.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Wójt Gminy Łapsze Niżne

/ - / Jakub Jamróz

 

 

W załączniku poniżej projekt uchwały oraz formularz konsultacji do pobrania.