Trzy krainy logo

Nabór na wolne stanowisko pracy - Asystent rodziny

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapszach Niżnych
ogłasza nabór na wolne stanowisko :

                                              ASYSTENT  RODZINY

Forma zatrudnienia:   umowa o pracę, 1 etat
Przewidywany termin zatrudnienia:   lipiec 2017 r.

1. Wymagania konieczne:
a) posiadanie obywatelstwa polskiego,
b) korzystanie z pełni praw publicznych
c) nieposzlakowana opinia,
d) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe,
e) posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku,
f) wykształcenie:
• wyższe o kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione szkoleniem w zakresie pracy
z dziećmi lub rodziną  i  udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony
w drodze rozporządzenia Ministra właściwego do spraw rodziny i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną
• lub co najmniej wykształcenie średnie, szkolenie w zakresie pracy z dziećmi lub rodziną
 i udokumentuje co najmniej 3 letni staż pracy z dziećmi lub rodziną.
g) kandydat/kandydatka nie jest i nie był/a pozbawiony/a władzy rodzicielskiej oraz władza
rodzicielska nie jest jemu/jej zawieszona ani ograniczona,
h) kandydat/kandydatka wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek został na niego/nią nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd;

 2.  Wymagania dodatkowe:
a) prawo jazdy kat. B i dysponowanie własnym pojazdem,
b) znajomość obsługi komputera i programów biurowych,
c) wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny,
d) znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy
 z jednostkami i instytucjami pomocy społecznej,
e) samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy,
f) komunikatywność, empatia, zaangażowanie, asertywność,
g) umiejętność współpracy w zespole,
h) odporność na sytuacje stresowe,
i) umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną
j) znajomość przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, ustawy kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy  o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, alkoholizmowi, narkomanii, ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej
 i innych aktów normatywnych związanych z zagadnieniami na danym stanowisku pracy.

3. Preferowane cechy osobowościowe kandydatów:
a) empatia,
b) komunikatywność,
c) odpowiedzialność,
d) kreatywność i umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji,
e) obowiązkowość,
f) rzetelność,
g) zaangażowanie i odporność na stres,
h) zdolności organizacyjne i umiejętność pracy w zespole.

4.  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
Do głównego obowiązku asystenta rodziny należeć będzie wsparcie i aktywizacja rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz kierowanie procesem zmiany postaw życiowych członków rodziny.
Asystent rodziny odpowiedzialny będzie za systematyczną indywidualną pracę z rodzinami
wskazanymi przez Ośrodek, udzielanie im kompleksowej pomocy i wsparcia w wypełnianiu swoich zadań. W tym celu asystent rodziny m.in. będzie współpracował z instytucjami takimi jak szkoła, przedszkole, sąd, urząd pracy, urząd gminy, itp.,
- pomagał w wypełnianiu zadań opiekuńczo - wychowawczych,
- pomagał i uczył oszczędnego zarządzania budżetem domowym,
- merytorycznie pomagał w prowadzeniu gospodarstwa domowego,
- pomagał w rozwiązywaniu podstawowych problemów socjalnych rodziny, wspierał jej aktywność społeczną,
- motywował do podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez poszczególnych członków rodziny.
Asystent rodziny świadczyć będzie usługi w miejscu zamieszkania rodziny, ale może również
towarzyszyć rodzinie poza miejscem zamieszkania - zgodnie z harmonogramem usług ustalonym wspólnie z pracownikiem socjalnym w porozumieniu z rodziną. Asystent rodzinny może  wykonywać usługę poza godzinami pracy pracowników socjalnych, w tym w soboty.

5.  Wymagane dokumenty:
a) CV
b) List motywacyjny
List motywacyjny i CV należy opatrzyć klauzulą:
“Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ( Dz. U. 2016 r, poz. 922 )”,
c) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
d) kopie dokumentów poświadczających posiadanie kwalifikacji zawodowych (certyfikaty,
uprawnienia, zaświadczenia o ukończeniu kursów i szkoleń, dyplomy),
e) kopie świadectw pracy, ewentualnie referencje z zakładów pracy,
f) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku
( w  przypadku zatrudnienia kandydat zostanie skierowany na badania lekarskie wstępne do wskazanego lekarza medycyny pracy),
g) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
h) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (w przypadku zatrudnienia kandydat zostanie zobowiązany do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego,
i) kopia dowodu osobistego,
j) inne dokumenty potwierdzające zdobytą wiedzę, umiejętności i kwalifikacje.

Uwaga! W przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do
wglądu pracodawcy oryginały ww. dokumentów.

Osoby zainteresowane proszone są  o dostarczenie kompletu dokumentów w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Asystent rodziny" w  terminie do 07 lipca 2017 r.  do siedziby  Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapszach Niżnych   lub na adres :  Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Jana Pawła II 18  34-442 Łapsze Niżne.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (18) 26 28 916  w godzinach pracy Ośrodka Pomocy Społecznej, tj. od  7,30 do 15,30  - w poniedziałek, środę, czwartek
i piątek oraz w godz. od 10,00 do 18,00  - we wtorek.

Kierownik  OPS zastrzega sobie prawo  zaproszenia do rozmowy tylko wybranych kandydatów.

 

           Kierownik

  Ośrodka Pomocy Społecznej    w  Łapszach Niżnych       

     Maria Łopata

Data: 
poniedziałek, Czerwiec 26, 2017
Back to Top