Trzy krainy logo

Nabór na stanowisko instruktora świetlicy w miejscowości Łapszanka

Gminny Ośrodek Kultury w Łapszach Niżnych z siedzibą w Niedzicy OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO INSTRUKTORA ŚWIETLICY w miejscowości Łapszanka.

 

Umowa o prace w wymiarze 1/4 etatu na czas określony.

 Czas pracy:  godziny popołudniowe od 15:00 do 18:00 , trzy dni w tygodniu (zgodnie z utworzonym planem pracy). Wymiar etatu może ulec zmianie w przypadku nie spełnienia wszystkich kryteriów.

1. Wymagania niezbędne:

- posiadanie obywatelstwa polskiego,

- posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na w/w stanowisku,

- cieszenie się nieposzlakowaną opinią,

- posiadanie pełnej zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

- nie być karaną/ym za przestępstwo popełnione umyślnie, oraz nie może toczyć się przeciwko niej   postępowanie karne,

-  posiadanie wykształcenia min. średniego

- posianie biegłej znajomości obsługi komputera 

2.Wymagania dodatkowe:

 - preferowane wykształcenie wyższe zawodowe lub magisterskie z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, nauczania początkowego, pedagogiki kulturalno-oświatowej lub studiów artystycznych,

wysoka kultura osobista,

- komunikatywność,

zdolność analitycznego myślenia i umiejętność pracy w zespole,

- umiejętność organizowania pracy własnej i zespołowej,

- samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy i zaangażowania,

- dyspozycyjność,

- znajomość lokalnego środowiska,

- bezkonfliktowość, umiejętność współdziałania i współpracy,

- umiejętności plastyczne, muzyczne, sportowe,

     - kreatywność, samodzielność, odpowiedzialność.

 

3. Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku:

-  organizowanie i prowadzenie zajęć na rzecz dzieci i młodzieży,

-  stworzenie odpowiedniego kwartalnego planu pracy z podziałem na sekcje: artystyczno-manualne, gry i zabawy edukacyjno-logiczne oraz ruchowo – integracyjne. Przedłożenie go do akceptacji Dyrektora GOK, a następnie realizowanie go zgodnie z założeniami,

- organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży,

- dbanie o urządzenia i sprzęt znajdujący się w świetlicy,

-  informowanie mieszkańców sołectwa oraz szkołę o planowanych działaniach w świetlicy,

- zgłaszanie do GOK: usterek, awarii, potrzeb (środki czystości, inne),

- prowadzenie dokumentacji działalności świetlicy (listy obecności, portale społecznościowe).

 

4. Wymagane dokumenty:

list motywacyjny,

- curriculum vitae (ze zdjęciem) – podpisany odręcznie,

- koncepcja funkcjonowania świetlicy w podziale na bloki tematyczne w ujęciu kwartalnym,

- przykładowa lista potrzebnych materiałów do przeprowadzenia zajęć w ujęciu kwartalnym,

- kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

-kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach,

oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.  o ochronie danych osobowych ( t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 )

5. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Gminnym Ośrodku Kultury lub pocztą na adres: Gminny Ośrodek Kultury w Łapszach Niżnych z siedzibą w Niedzicy ul. 3 Maja 16, 34-441 Niedzica  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 stycznia 2018r.  do godziny 15.00, w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz adresem do korespondencji i numerem telefonu kandydata, z dopiskiem „Nabór na stanowisko instruktora świetlicy ”.

Dokumenty, które wpłyną  po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.

Krystyna Milaniak

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury

Data: 
piątek, Grudzień 29, 2017
Back to Top