KWALIFIKACJA WOJSKOWA 2021r.

Kwalifikacja wojskowa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zostanie przeprowadzona w dniach:

§ 2. Termin ogłoszenia kwalifikacji wojskowej na terytorium państwa wyznacza się na dzień:

1) 24 marca 2021 r. lub

2) 26 lipca 2021 r.

§ 3. Czas trwania kwalifikacji wojskowej ustala się na okres:

1) od dnia 7 kwietnia 2021 r. do dnia 23 lipca 2021 r. – dla terminu, o którym mowa w § 2 pkt 1;

2) od dnia 9 sierpnia 2021 r. do dnia 19 listopada 2021 r. – dla terminu, o którym mowa w § 2 pkt 2.

Na terenie powiatu nowotarskiego terminem przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej jest okres ustalony w pkt. 2


 Celem kwalifikacji wojskowej jest

- ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających temu obowiązkowi oraz osób zgłaszających się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej, które ukończyły 18 rok życia.


 Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2021 r. podlegają:

1. mężczyźni urodzeni w 2002 r.;

2. mężczyźni urodzeni w latach 1997—2001, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

3. osoby urodzone w latach 2000-2001, które:

  1. zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
  2. zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;

4. kobiety urodzone w latach 1997–2002, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej lub pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2020/2021 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. poz. 944);

5. osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.


Osoby wezwane do kwalifikacji wojskowej są obowiązane zgłosić się na wezwanie w miejscu i terminie określonym w wezwaniu.

Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej przedstawia:

1. wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta):

  • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
  • dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe;

2. Powiatowej Komisji Lekarskiej:

  • posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej;

3. Wojskowemu Komendantowi Uzupełnień:

  • aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy,
  • dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

W razie niemożności osobistego stawienia się w wyznaczonym terminie proszę niezwłocznie skontaktować się z Urzędem Gminy w Łapszach Niżnych pok. 12             (tel. 18 2628913)


Podstawa prawna:
• ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI ORAZ MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 8 stycznia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2021 r. (Dz. U. z 2021 poz. 47);

• Ustawa z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony RP (Dz.U. 2019 poz. 1541 tj. z późn. zm.).

Znalezione obrazy dla zapytania pdf ikona Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 stycznia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2021 r.

  

Data: 
piątek, luty 19, 2021