Trzy krainy logo

Konsultacje Społeczne ws. projektu dotyczących zmiany uchwały Nr XXIV-211/16 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 29.12.2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji.

OBWIESZCZENIE NR  W.0050.3.7.2017

Wójta Gminy Łapsze Niżne

z dnia 1 września 2017r.

 

Na podstawie art. 11 ust. 3 i w związku z art. 6 Ustawy z dnia 9 października 2015 r.o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777 z późn. zm.).

Wójt Gminy Łapsze Niżne

zawiadamia o konsultacjach społecznych projektu dotyczących zmiany uchwały Nr XXIV-211/16  Rady Gminy  Łapsze Niżne z dnia 29.12.2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji.

Zakres konsultacji społecznych obejmuje wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Łapsze Niżne . Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji dotyczących wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w terminie

 od dnia 08. 09. 2017r. do dnia 30.09.2017r.

 

1. Projekt zmiany uchwały Nr XXIV-211/16  Rady Gminy  Łapsze Niżne z dnia 29.12.2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji wraz z Formularzem konsultacyjnym udostępniony będzie w w/w terminie:

1) w wersji papierowej Urzędu  Gminy w Łapszach Niżnych, ul. Jana Pawła II 20, 34 – 442 Łapsze Niżne – pok.nr 21 w godzinach pracy Urzędu.

2) w wersji elektronicznej na oficjalnej stronie internetowej Urzędu  Gminy w Łapsze Niżne www.lapszenizne.pl/ zakładka REWITALIZACJA  oraz  w Biuletynie Informacji Publicznej.

2. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie pisemnych opinii lub uwag do projektu planu, które  można składać:

1) listownie na adres Urzędu Gminy w Łapszach Niżnych, ul. Jana Pawła II 20, 34 – 442 Łapsze Niżne,

2) osobiście na dzienniku podawczym Urzędu (pokój 2, I piętro),

3) elektronicznie na adres e-mail: gmina@lapszenizen.pl (skan) - na druku stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego obwieszczenia,

3. Spotkanie otwarte z interesariuszami rewitalizacji, umożliwiającego omówienie propozycji wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, a także przedstawienie uwag, opinii i propozycji. Szczegółowy termin i miejsce podane zostaną co najmniej 7 dni kalendarzowych przed planowanym spotkaniem.

4. Zbieranie uwag ustnych do protokołu w pok.21 budynku Urzędu  Gminy w Łapszach Niżnych, ul. Jana Pawła II 20, 34 – 442 Łapsze Niżne w godzinach pracy Urzędu.

Uwagi i/lub wnioski niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem, złożone w innej formie niż na formularzu konsultacyjnym (za wyjątkiem pkt 3) lub po upływie wyznaczonego powyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Łapsze  Niżne oraz zmieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy www.lapszenizne.pl / zakładka REWITALIZACJA  oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 

                                                                                                                         Wójt Gminy Łapsze Niżne

                                                                                                                                                  /-/ Jakub Jamróz

Data: 
piątek, Wrzesień 1, 2017
Back to Top