Konsultacje Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2020

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Łapsze Niżne w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok
1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie: uchwalenia Rocznego Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.

2. Konsultacje rozpoczynają się w dniu 31 października 2019 r. i zostaną zakończone
14 listopada 2019 r. o godz. 15,30.

3. Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej do dnia 14 listopada 2019 roku osobiście w siedzibie Urzędu Gminy (Biuro Obsługi Klienta) w formie elektronicznej na adres gmina@lapszenizne.pl lub drogą pocztową w formie kompletnie wypełnionego formularza stanowiącego załącznik do Zarządzenia w sprawie przeprowadzania konsultacji projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Łapsze Niżne z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.

4. Projekt uchwały został opublikowany na stronie internetowej gminy Łapsze Niżne www.lapszenizne.pl oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.

5. Komórka odpowiedzialna za prowadzenie konsultacji: stanowisko ds. działalności gospodarczej.

Wójt Gminy
/ - / Jakub Jamróz

Łapsze Niżne, dnia 31.10.2019 r.

Data: 
czwartek, Październik 31, 2019
Back to Top