Trzy krainy logo

Konsultacje Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2019

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Łapsze Niżne w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok

1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie: uchwalenia Rocznego Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.

2. Konsultacje rozpoczynają się w dniu 1 października 2018 r. i zostaną zakończone
15 października 2018 r. o godz. 15,30.

3. Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej do dnia 15 października 2018 roku osobiście w siedzibie Urzędu Gminy (Biuro Obsługi Klienta) w formie elektronicznej na adres gmina@lapszenizne.pl lub droga pocztową w formie kompletnie wypełnionego formularza stanowiącego załącznik do Zarządzenia w sprawie przeprowadzania konsultacji projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Łapsze Niżne z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019.

4. Projekt uchwały został opublikowany na stronie internetowej gminy Łapsze Niżne www.lapszenizne.pl oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.

5. Komórka odpowiedzialna za prowadzenie konsultacji: stanowisko ds. działalności gospodarczej.

                                                                                                         Wójt Gminy

                                                                                              Jakub Jamróz

Znalezione obrazy dla zapytania pdf ikona Zarządzenie w spr. konsultacji Programu na 2019

Program wspólpracy z organizacjami pozarządowymi na 2019

FORMULARZ KONSULTACJI Programu

 

 

 

 

Data: 
poniedziałek, Październik 1, 2018