Informacja dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych

Informujemy, że Wójt Gminy Łapsze Niżne zgodnie z art. 6 ust. 5a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 ze zm.) kontroluje właścicieli nieruchomości niezamieszkałych na terenie Gminy Łapsze Niżne w zakresie posiadania przez nich aktualnych umów na odbiór odpadów komunalnych.

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych są zobowiązani do udokumentowania korzystania z usług wykonywanych przez odbiorcę odpadów komunalnych  wpisanego do rejestru działalności regulowanej, przez okazanie podpisanych umów i dowodów uiszczania opłat za świadczone usługi.

W najbliższych miesiącach właściciele nieruchomości niezamieszkałych z poszczególnych miejscowości naszej gminy, będą sukcesywnie wzywani do okazywania wymaganych dokumentów. Wezwania będą dostarczane za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z art. 4d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wytwórcy odpadów komunalnych są zobowiązani do selektywnego zbierania wytworzonych odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Łapsze Niżne.  Umowa zawarta z przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości musi zapewniać odbiór wszystkich frakcji odpadów komunalnych zgodnie zasadami z określonymi w Regulaminie oraz w sposób zgodny z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów.

 

Data: 
środa, Czerwiec 7, 2023