INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH

Zgodnie z podjętą Uchwałą nr XIX-189/20 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr XI-95/15 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia
29 października 2015 roku w sprawie przejęcia obowiązku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, informuje się, że od 1 stycznia 2021 roku  nieruchomości niezamieszkałe zostaną wyłączone
z gminnego systemu odbioru odpadów komunalnych.

W związku z powyższym właściciele nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady, tj. m.in. przedsiębiorcy wytwarzający odpady komunalne, kierujący instytucjami kultury, oświaty lub zdrowia, właściciele agroturystyk oraz pozostałych nieruchomości mieszanych będą musieli zawrzeć indywidualną umowę na wywóz odpadów komunalnych.

Zgodnie z art. 6 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości niezamieszkałych powinni zawrzeć umowę na odbiór odpadów z przedsiębiorcą, który uzyskał wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Łapsze Niżne. Dodatkowo, należy złożyć w Zespole Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Łapsze Niżne najpóźniej do dnia 31 grudnia 2020 roku zerową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z terenu gminy Łapsze Niżne.

 Więcej informacji w powyższej sprawie uzyskać można w ZGKM w pokoju nr 16 w poniedziałki w godzinach 7:30 – 15:30; we wtorki w godzinach 10:00 – 18:00; w środę i czwartek w godzinach 7:30 – 15:30 oraz pod numerem telefonu 18 26 59 023 lub 790 348 671.

 

 

Zespół Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej Gminy Łapsze Niżne

Data: 
czwartek, Październik 8, 2020