Ankieta Gminnego Programu Rewitalizacji

Ankieta Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Łapsze Niżne na lata 2016-2022.

Szanowni Państwo,

W związku z procesem opracowywania Programu Rewitalizacji Gminy Łapsze Niżne, zwracam się do wszystkich mieszkańców gminy o wypełnienie ankiety, która pozwoli na wyznaczenie obszarów zdegradowanych, które zostaną objęte rewitalizacją. Państwa opinie, jako cenne i ważne źródło informacji na temat konkretnych potrzeb mieszkańców gminy, zostaną uwzględnione przy przygotowaniu programu w zakresie jej celów i priorytetów.

Opracowany program rewitalizacji będzie podstawą do aplikowania gminy o środki unijne na realizację projektów rewitalizacyjnych w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Wypełnioną ankietę należy przekazać do Urzędu Gminy w dowolnej formie w terminie do 7 kwietnia 2016 r. (również w formie elektronicznej na adres: gmina@lapszenizne.pl)

Ankieta ma charakter anonimowy.

Prosimy o odpowiedź na każde pytanie, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola.

Pełny tekst ankiety poniżej

Halina Karkoszka

http://goo.gl/forms/G0ku7lAf5S, ankieta do uzupełnienia on-line, zalecana przeglądarka Chrome

Ankieta rewitalizacyjna, plik w formacie Word

Ankieta rewitalizacyjna, plik w formacie PDF