Nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego

Tekst: 

Wójt Gminy Łapsze Niżne zawiadamia iż, zgodnie z Uchwałą  LVII-516/23 podjętą w dniu 30 listopada 2023r. przez Radę Gminy, ustala się obowiązująca od 1 stycznia 2024r.  nową ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszącą 224,00 zł  za rok od domku letniskowego lub od innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe z terminem płatności do 30 czerwca 2024r.

Wójt Gminy Łapsze Niżne informuje, że stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od mieszkańców pozostaje bez zmian, tj.

  • stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy wynosi 30,00 zł miesięcznie/ od jednego mieszkańca
  • stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, którzy w latach wcześniejszych złożyli stosowaną deklarację, deklarując tym samym posiadanie przydomowego kompostownika i gromadzenia w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne pochodzących z nieruchomości, zwolnieni są w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym. Zwolnienie o którym mowa stanowi miesięczną kwotę 5,00 zł podlegającą odliczeniu od miesięcznej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od jednego mieszkańca. Po uwzględnieniu zniżki wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 25,00 zł za miesiąc od każdego mieszkańca zamieszkującego na nieruchomości.

Opłatę należną za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać na indywidualne konto bankowe, którego numer widnieje na informacjach o płatności, dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Łapsze Niżne, w terminie płatności:

  • I kwartał( styczeń, luty, marzec) - do 15 lutego
  • II kwartał (kwiecień, maj, czerwiec ) - do 15 maja
  • III kwartał(lipiec, sierpień, wrzesień) - do 15 sierpnia
  • IV kwartał( październik, listopad, grudzień) - do 15 listopada

Wobec powyższego właściciele nieruchomości nie mają obowiązku składania nowych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.