Gmina Łapsze Niżne w roku 2021 kontynuuje współprace ze Starostwem Powiatowym w Nowym Targu w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej dla Mieszkańców naszej gminy.

Gmina Łapsze Niżne w roku 2021 kontynuuje współprace ze Starostwem Powiatowym w Nowym Targu w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej dla Mieszkańców naszej gminy.

W załączeniu pełna informacja odnośnie proponowanych form wsparcia.

1) Darmowej  pomocy  prawnej

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

• poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących prawach i obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,

• wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,

• sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa wyżej, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,

• sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w  postępowaniu sądowym lub ustanowienie  adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym  ze skierowaniem sprawy na drogę sądową,

•  nieodpłatną mediację.

Darmowa pomoc prawna przysługuje  osobom,  które nie są  w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobom  fizycznym  prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą, niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.

2) Nieodpłatnego  poradnictwa obywatelskiego

To działania dostosowane do  indywidualnej  sytuacji osoby korzystającej z porady, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej prawach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia  w samodzielnym rozwiązywaniu problemu.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

3) Nieodpłatnej mediacji

Nieodpłatna mediacja może być prowadzona w sprawach małżeńskich, rodzinnych, sąsiedzkich, konsumenckich i w innych kwestiach spornych, w tym również w sprawach toczących się już na drodze sądowej, o ile sąd nie skierował jeszcze sprawy do mediacji sądowej.

Usługa może obejmować również: rozmowę informacyjną o możliwościach wykorzystania polubownych metod rozwiązywania sporów, przygotowanie projektu umowy o mediacje lub wniosku o mediacje, który osoba inicjująca mediację wystosuje do drugiej strony sporu.

Nieodpłatna mediacja nie może być prowadzona w sprawach formalnie skierowanych do mediacji (przez sąd albo inny organ), a także w sprawach, gdzie zachodzi podejrzenie przemocy w relacji stron.

Rejestracja osób, które chcą skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, darmowego poradnictwa obywatelskiego i mediacji odbywa się pod  nr telefonu 18  2661 300 (Biuro Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Nowym Targu) lub na stronie  internetowej Powiatu Nowotarskiego.